อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับ ทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหา ให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ และที่สำคัญในการรับนโยบายจากผู้บริหาร จะต้องนำมาถ่ายทอดให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ แต่หลักความเป็นจริงการจะควบคุมพนักงานไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะด้วยบางคนอยู่มานาน บางคนดื้อรั้น บางคนอารมณ์ร้อน โวยวาย บางคนฉลาดรู้มาก อู้งาน หยุดงานบ่อย ซึ่งผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดูแลควบคุมพนักงานเหล่านี้จะต้องพบกับความปวดหัว แต่หลักสูตร “หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ” จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเสริมทักษะให้มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพูด ภาวะการเป็นผู้นำ ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เลื่อนตำแหน่งใหม่ หรือผู้ที่ได้รับหมายให้ดูแลพนักงาน ซึ่งจะช่วยควบคุมพนักงานให้ทำงานตามที่ได้มอบหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่กลายเป็นหัวหน้าที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

• ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง และโครงสร้างของการทำงานและสายการบังคับบัญชา

• คุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าที่ดี

• แนวทางในการบริหารงาน และการบริหารคนให้ทำงาน

• ทราบถึงธรรมชาติของลูกน้องประเภทต่างๆ และพฤติกรรม

• ทราบวิธีการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการส่งมอบงาน ในแต่ละประเภท

• เข้าใจศิลปะในการสื่อสาร การประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ทราบถึงวิธีการบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

• หลักการเข้าใจเข้าถึงพนักงาน และการสังเกตพฤติกรรม

• แนวทางในการจัดระบบให้พนักงานทำงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

• ทราบถึง 10 พฤติกรรมที่หัวหน้าคลังสินค้าควรมีต่อลูกน้อง เพื่อการสร้างความสุขในการทำงาน

• การให้คะแนนและประเมินผล

• แนวทางในการวัดประสิทธิภาพ (KPI) การจัดทำรายงาน และการปฏิบัติตามระบบ ISO สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า

• การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆ สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า

• ทราบถึงปัญหาของหัวหน้าที่พบ และแนวทางในการแก้ไข

หัวข้อการฝึกอบรม

• บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานคลังสินค้าและจัดส่ง

• โครงสร้างการทำงาน และความเข้าใจในงานที่ทำ ในแต่ละกระบวนการของหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง

• คุณสมบัติที่ดีของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง กับความเป็นผู้นำ

• การสร้างทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความสามัคคีให้พนักงาน

• หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานกับพนักงาน การวางตัวการควบคุมอารมณ์ การบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

• การสร้างทีมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารเวลา

• หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการวางแผนการทำงาน เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

• หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการจัดระบบงาน และตำแหน่งให้พนักงาน

• การมอบหมายงาน สั่งงาน และติดตามงานในแต่ละประเภทที่มอบให้พนักงานทำ

• การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกน้อง

• หลักการบริหารคนบนความแตกต่าง ( DISC ) ในการอ่านคนเพื่อการบริหารจัดการ

• ธรรมชาติ และพฤติกรรมของพนักงานคลังสินค้าและจัดส่งที่หัวหน้าต้องเรียนรู้

• วิธีการควบคุมพนักงานในแต่ละประเภท และวิธีการบริหารจัดการ

• การประเมินให้คะแนนผลงาน ในการปฎิบัติงานของพนักงาน

• แนวทางในการจัดทำรายงานเพื่อวัดประสิทธิภาพ (KPI) การจัดทำรายงานเพื่อรายงานปัญหาในประเภทต่างๆ และการให้พนักงานปฏิบัติตามระบบ ISO สำหรับหัวหน้าคลังสินค้าที่ต้องรู้

• หัวหน้าคลังสินค้ากับแนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในงานที่ทำ

• เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า

• แนวทางการทำงานร่วมกันให้มีความสุขภายในหน่วยงานระหว่างหัวหน้าคลังสินค้ากับพนักงาน

• ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขสำหรับหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

     ผู้ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ หัวหน้า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพนักงานคลังสินค้า และจัดส่ง หรือเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมคลังสินค้าและจัดส่ง หรือเพิ่มทักษะให้กับผู้จัดการหรือหัวหน้าเดิมที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมดูแลพนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

 เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ


ข้อมูลอื่นๆวิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

              วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน 3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ 2,800 บาท 2,800 + 196 = 2,996

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท 2,500 + 175 = 2,675

หมายเหตุ - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม

***************************************************

** รับจัดอบรมสัมมนาสำหรับ INHOUSEเฉพาะกลุ่มตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป **

ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นเพื่อนเพิ่มเติมได้ได้ www.gtalkthai.com / mail : nonthapat1968@gmail.com /Line: : Photee2511


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์นนทพัฒน์ โพธ่
  • ชื่อผู้ติดต่อ: นนทพัฒน์ โพธี
  • เบอร์มือถือ: 089 799-0890
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0897990890
  • อีเมลล์: nonthapat1968@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.gtalkthai.com
  • Line Id: photee2511

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha