อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
โครงการอบรม การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Workshop on Mass and Energy Balance Calculation in Chemical Industry via Aspen) รุ่นที่ 1

โครงการอบรม การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Workshop on Mass and Energy Balance Calculation in Chemical Industry via Aspen) รุ่นที่ 1

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในปัจจุบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีนโยบายในการส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้ดำเนินการด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมโรงงานสีเขียวในระดับต่างๆ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องมี สำหรับเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญสำหรับการยื่นขอการรับรองเป็นโรงงานสีเขียวคือ ข้อมูลการทำดุลมวลสาร และพลังงานของโรงงาน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบว่าโรงงานนั้นมีของเสีย หรือส่วนของวัตถุดิบที่เหลือทิ้ง รวมทั้งการใช้พลังงานมากหรือน้อยเพียงใด ฯลฯ ในการที่จะได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุง

อย่างไรก็ตามในการคำนวณข้อมูลเกี่ยวกับมวลสาร และพลังงานของแต่ละอุปกรณ์ และ/หรือทั้งกระบวนการผลิต เป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากอย่างมากเนื่องจากความสลับซับซ้อนของปัญหา และฐานข้อมูลที่ไม่เพียงพอ แม้เมื่อใช้โปรแกรม Excel ก็ตาม ดังนั้น โปรแกรม Aspen Plus เป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งซึ่งบริษัทชั้นนำในระดับโลกนิยมใช้เป็นอย่างมากในการคำนวณเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความเที่ยงตรง แม่นยำ และฐานข้อมูลได้รับการทำให้ทันสมัยตลอดทุกๆ ปี ด้วยเหตุนี้ การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมนี้สำหรับการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงคาดว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานเบื้องต้นของบางอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมในเชิงทฤษฎีได้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานเบื้องต้นของบางอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้การคำนวณมวลสาร และพลังงานที่ได้จากการอบรมประยุกต์เข้ากับกระบวนการผลิตในโรงงานจริงของผู้เข้าร่วมอบรม

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม

หัวข้อการฝีกอบรม

การบรรยายการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในเชิงทฤษฎี เบื้องต้น เช่น reactor, mixer, distillation column, heat exchanger เป็นต้น

การฝึกใช้โปรแกรม Aspen plus สำหรับการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ปวช หรือ ปวส หรือ ปริญญาตรีทางด้านอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเคมี

มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

รูปแบบการอบรม

บรรยายกึ่งปฏิบัติ

วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 23/04/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 12/05/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,900.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 12 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0080
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 42
 • หมวดหมู่: บริหารการผลิต อุตสาหกรรม
 • คำค้นหา: อบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.facebook.com/สำนักฝึกอบรม ม.เทคโนโลยีมหานคร
 • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ