อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน

การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมลูกค้า/ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่างคาดหวังว่า ทุกครั้งที่ต้องติดต่อสัมพันธ์ หรือมีการทำงานร่วมกัน พวกเขาจะได้รับบริการที่อยู่ในระดับมาตรฐานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเดิม หลายคนต่างเชื่อว่า การจะคงมาตรฐานไว้สามารถทำได้ด้วยวิธีการพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพงาน และคุณภาพการบริการอย่างสม่ำเสมอ มีระบบการติดตามงานอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามเป็นที่รู้กันว่า ความแปรปรวนของอารมณ์และความรู้สึกของพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้วิธีการทำงานที่กำหนดไว้ไม่สามารถยืนหยัดในรูปแบบเดิมได้ตลอดเวลา

ดังนั้นหลายๆ องค์กร จึงไม่ฝากความหวังไว้ที่พนักงาน หากแต่ใช้วิธีการพัฒนาระบบการจัดการที่ช่วยให้มาตรฐานคุณภาพยังคงที่ เช่น การนำระบบ ISO เข้ามากำกับการปฏิบัติงาน รวมถึงใช้การถอดบทเรียน และจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual/Work Instruction)

หลักสูตรการอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ เนื้อหาการเรียนรู้เน้นเทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์งาน ออกแบบงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อจะช่วยให้ผลงานมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Work flow)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทำงาน และแนวทางในการยกระดับคุณภาพของงานให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบกระบวนการทำงาน และสามารถทบทวนได้เองเมื่อเกิดภาวะที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการทำงานใหม่และกระบวนการทำงานเดิมในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้เอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการทำงานได้เหมาะสมกับองค์กรในภาวะการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาการอบรม

▪ ความหมายของงานในมิติต่าง ๆ

▪ การสร้างจิตสำนึกของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

▪ องค์ประกอบของการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

▪ การวิเคราะห์งานของตำแหน่งต่าง ๆ

▪ การออกแบบกระบวนการทำงานด้วยหลัก PDCA

▪ อธิบายกระบวนการปฏิบัติงานง่าย ๆ ด้วย Chart

▪ เหตุผลความจำเป็น และวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

▪ ฝึกปฏิบัติ: การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

▪ รู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานแล้ว

▪ วิธีตรวจสอบกระบวนการทำงานว่าล้าสมัยแล้วหรือยังด้วย Workload Analysis

▪ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการทำงานเดิมกับกระบวนการทำงานใหม่ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการตัดสินใจยกระดับให้มีคุณภาพดีขึ้น

▪ ฝึกปฏิบัติ: วิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

▪ ถาม-ตอบ และให้ข้อเสนอแนะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์ และออกแบบกระบวนการทำงาน (Workflow) รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ควรได้รับการอบรมในเรื่องนี้ คือ บุคลากรทุกระดับ

วิธีการฝึกอบรม

    - การบรรยาย และการยกตัวอย่าง 40%

    - การลงมือปฏิบัติในชั้นเรียน (Workshop) 50%

    - การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อบรมท่านอื่นๆ 10%

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 14 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0117
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 35
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ