อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร แต่ในทางกลับกันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้ประกอบการไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและนำไปวิเคราะห์ได้โดยพลการ

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และสามารถตรวจสอบผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ผู้บริหาร/HR และลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่มีอัตราสูงมาก

วัตถุประสงค์ (Objective )

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

• เจ้าของกิจการ

• ผู้บริหาร

• หัวหน้างาน

• พนักงาน

• บุคคลทั่วไป

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

• การบรรยาย 40%

• กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

• กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

รายละเอียดการดำเนิน

• 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00–10.30 น. • ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)

• เตรียมความพร้อมในการอบรมร่วมกัน

• ปรับมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

• วัตถุประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• เจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop 1 : Data Analysis

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น Workshop

10.30–10.45 น. พักเบรก

10.45–12.00 น. • สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พรบ.

• ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• หลักการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

• หลักการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop 2 : Relevant Duties

12.00–13.00 น. พักเที่ยง

13.00–14.30 น. • หลักการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล่วนบุคคล

• บทบาทหน้าที่ขงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

• บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop 3 : Analyzing Data of Organization

14.30–14.45 น. พักเบรก

14.45–16.00 น. • บทกำหนดโทษของผู้ละเมิด พรบ.

• แนวทางดำเนินการข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อน พรบ. บังคับใช้

• แนวทางในการดำเนินการเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้

• ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (ถ้ามี)

Workshop 4 : Risk Analysis Management

หมายเหตุ กำหนดการและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรมตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 16 ก.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online ผ่าน Program Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 089 606 0444
  • อีเมลล์: tananan.khongka@hotmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha