อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมจุดประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น

- การเผยแพร่ข้อมูล หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

- การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นไหนบ้างที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- ข้อควรระวังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- จะต้องปฏิบัติอย่างไร? หากต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- ผลกระทบต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ

หัวข้อเนื้อหาอบรม

1. ทำไมต้องมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

3. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีประโยชน์อย่างไร

4. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีกี่ประเภท

5. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีขอบเขต ใช้บังคับอย่างไร

6. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีผลกับกิจการลักษณะใด

7. ผู้เกี่ยวข้องใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. กิจการ หรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. ตัวอย่างการไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

10. ฐานในการ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

11. เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร (Data controller)

12. เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล คือใคร (Data Processor)

13. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) คือใคร

14. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว คืออะไร

15. การวางแผนในการดำเนินการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA implement road map) ในสถานประกอบการ

16. ความเสี่ยงในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

17. ตัวอย่าง เอกสารเพื่อใช้ในการเตรียมรับมือพระราชบัญญัติฉบับนี้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0123
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 33
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha