อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
ผู้สนับสนุนหลัก
 Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมFast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นด้านการบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการอบรมสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร ด้วยเนื้อหาคอร์สอบรมที่ครอบคลุมการบริหารธุรกิจ (Management) ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในยุคความไม่แน่นอน การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด รวมไปถึงการบริหารการผลิต ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA World) ที่ผู้บริหารทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA

New for VUCA

หลักสูตรเร่งรัดออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหารมือใหม่ยุค VUCA World โดยเฉพาะ

20 Courses 20 Instructor 20 วิชา 

โดย 20 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารอย่างแท้จริง

Certificate Program

รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เนื้อหาหลักสูตร (รวม 60 ชั่วโมง)

1. การบริหารธุรกิจในยุค VUCA WORLD

2. เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคความไม่แน่นอน

4. กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น

5. บทบาทผู้จัดการยุคใหม่

6. การบริหารทีมและภาวะผู้นำ

7. เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ

8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

9. การสื่อสารทางธุรกิจและการเจรจาต่อรอง

10. การนำเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล

11. สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ

12. นวัตกรรมและการคิดเชิงออกแบบ

13. Agile Management

14. การบริหารผลการปฏิบัติงาน

15. การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ

16. การบริหารการดำเนินการและโซ่อุปทาน

17. การบัญชีเพื่อการจัดการ

18. การเงินเพื่อการจัดการ

19. การตลาดเชิงกลยุทธ์

20. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 

เริ่ม 5 มิ.ย. - 14 ส.ค. 2564


พิเศษสุด ๆ !!!

ลดราคาจาก 40,000 บาท เหลือ 37,500 บาท 

เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 14 พ.ค. 2564 


กรอกใบสมัครได้ที่ >> https://forms.gle/Sr58vYeFQVB3LL4U6


BROCHURE >> https://amec-ku.org/wp-content/uploads/2021/03/Fast-Mini-MBA-BROCHURE.pdfคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า

กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


ข้อมูลอื่นๆวิทยากร

1.ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

2.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.คุณรัฐ ธนาดิเรก ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษ ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์

4.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5.คุณไชยวัฒน์ เหลืองจริยากุล ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการ บริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแทนท์ จำกัด

6.คุณสมเกียรติ สมบุญเรืองศรี อดีตผู้บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากรช่องทางขายและบริการ ธนาคารกสิกรไทย

7.คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

8.คุณกิตติคุณ วัชรมณเฑียร Vice President Corporate Culture & Internal Communication เซ็นทรัลกรุ๊ป

9.คุณนริศรา เชี่ยวพัฒนาเจริญ Executive Assistant Falcon Logistics Solution Co.,Ltd

10.ดร.ศรัญญา เสนสุภา Chief Operating Officer ผู้ก่อตั้ง บจก.ดูเรียน คอร์ปอเรชัน

11.คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย

12. คุณพชรพร พิจารณากุล Director of Marketing and Public Relations , Raffles American International School Bangkok

13. คุณกฤษฎา เฉลิมสุข นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

14.คุณพรทิพย์ กองชุน Chief Operating Officer ผู้ก่อตั้ง บริษัท จิตตะ ดอท คอม จำกัด

15.ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์และบริหารโครงการ

16.วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้ก่อตั้ง Leanxacademy.com

17.คุณมานพ สีเหลือง ผู้บริหาร เยลโล่ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

18.ผศ. ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19.ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20.คุณศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น CEO & Co-Founder,Nerve Digital Agencyตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 5 มิ.ย. 2021 - เสาร์ที่ 14 ส.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สุธิดา ทองบ่อ
  • เบอร์มือถือ: 061 440-8282
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: fastminimba@amec-ku.org
  • เว็บไซต์: https://amec-ku.org/fast-mini-mba/
  • Line Id: @fastminimba

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha