อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
สัมมนา Online : OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

สัมมนา Online : OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล (Introduction)

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์(Vision)และพันธกิจ(Mission) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กรOKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงาน ที่เริ่มเข้ามาและนิยมใช้กันมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิดOKRs (Objective and Key Results)ในการบริหารงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. OKRs คืออะไร

2. ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร

3. หลักการในการตั้ง OKRs (Objective and Key Results)

4. ตัวอย่างการตั้ง OKRs ขององค์กร

5. เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO, KPIs, BSC และ OKRs

6. แนวทางนำ OKRs มาใช้ในองค์กร

7. การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs

8. Mindset และวัฒนธรรม CFR

9. Timeline ในการใช้ OKRs ในองค์กร

10. OKRs กับการประเมินผลในองค์กร

11. เปรียบเทียบการวัดผล KPI และ OKRs

12. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร

13. การติดตามและประเมินผล OKRs

14. สรุป OKRs

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 2 ก.ย. 2021 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2108-0195
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 532
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha