พฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021
อบรม online หลักสูตร 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา

อบรม online หลักสูตร 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. สามารถเข้าใจแนวคิดและหลักการของ QC 7 Tools หรือเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง ได้ถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ PDAC และ ECRS อย่างเป็นระบบ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ QC 7 Tools หรือเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานได้

หัวข้อสัมมนา

1. หลักแนวคิดและหัวใจสำคัญเกี่ยวกับ “ปัญหา, คุณภาพ และมาตรฐาน”

2. หลักความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานด้วยจิตสำนึกแบบทุกคนมีส่วนร่วม

3. การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกจากความท้าทายใน ”ต้นทุนคุณภาพ” และ“การควบคุมคุณภาพ”

4. อะไรคือ ของเสีย(Defect) และมีปัจจัยเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใด

5. แนวคิดกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวคิด PDCA และการเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ ECRS

• การกำหนดประเด็นปัญหาและการทำความเข้าในปัญหา

• การวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหาและสาเหตุ ที่แท้จริงของปัญหา

• การกำหนดมาตรการแก้ไขและการนำไปปฏิบัติ

• การกำหนดมาตรการแก้ไขและประเมินประสิทธิผล

6. คุณสมบัติเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง และขั้นตอนการใช้งานให้ประสบ ผลสำเร็จแก่องค์กร

1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet)

2. แผนภู มิพาเรโต (Pareto Chart)

3. ฮิตโตแกรม (Histogram)

4. แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram)

5. แผนภาพสาเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram)

6. กราฟ (Graph) เช่น กราฟแท่ง , กราฟเส้น , กราฟวงกลม , กราฟเรด้า

7. แผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Control charts)

- ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice)

- สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาอบรมตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 5 ต.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. online ผ่าน Program Zoom ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ