เสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2022
สัมมนา Online : สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้ผลสัมฤทธิ์

สัมมนา Online : สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้ผลสัมฤทธิ์

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! คุณจะมั่นใจยิ่งขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษ ที่มีความถูกต้องทั้งการออกเสียง การเลือกใช้คำศัพท์ และประโยคที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และคู่สนทนา อีกทั้งการมีกริยาท่าทาง ที่เหมาะสมจะช่วยให้การพูดภาษาอังกฤษของคุณสัมฤทธิ์ต่อสิ่งที่ต้องการสื่อสาร

หลักการและแนวความคิด

ปัจจุบันบุคคลในสังคมต้องติดต่อสื่อสารและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และภาษาอังกฤษถูกใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล และเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ในหลายประเด็น หลายสถานการณ์

ดังนั้น ทุกคนจึงจะต้องเร่งพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้พูดจะพูดภาษาอังกฤษได้ ต้องมีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ รู้ด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง, รู้ด้านสังคม เช่น การเลือกใช้คำ การสร้างประโยคได้เหมาะสม, รู้ในการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อความหมาย ด้านการพูด และรู้ในการใช้กลวิธีในการสื่อสาร และต้องใช้ความพยายามที่จะเรียนรู้ฝึกฝนการพูดอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสนทนาสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกเสียง คำ ประโยค เพื่อการสนทนาที่ถูกต้อง ชัดเจน

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน

หลักสูตรการอบรม

1. การทักทาย และการตอบรับคำทักทาย

2. การซักถามข้อมูลส่วนตัวและการแนะนำตัวเอง

3. การถามทุกข์สุข และคำตอบแต่ละประเภท

4. ประโยคอุทาน

5. การขอบคุณ และการตอบรับ

6. การขอโทษและการตอบรับ

7. การปลอบใจ

8. การตำหนิ การบ่น การดุ การต่อว่า

9. การแสดงความคิดเห็น

10. การบอกว่า ชอบ หรือไม่ชอบ

11. ภาษากาย ท่วงท่า กริยาในระหว่างการสนทนา

12. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แต่ละสถานการณ์

13. การออกเสียง คำ ประโยค ที่ถูกต้องและ ชัดเจน

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ณัฐกฤตา อรรควงษ์

กำหนดการ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 8 ก.ย. 2021 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2109-0024
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 621
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha