อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
สัมมนา Online : การสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์

สัมมนา Online : การสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! ผู้เข้าอบรมจะสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษและเขียนภาษาอังกฤษสื่อความในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการออกเสียง การเน้นน้ำหนักคำ และเสียงในประโยคได้อย่างถูกต้องและสามารถประยุกต์รูปแบบประโยคที่ได้ฝึก กับสถานการณ์แบบใหม่ๆ ทางระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและน่าสนใจ

หลักการและแนวความคิด

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) “สื่อดิจิทัล” (Digital Media) แล ะ “ซอฟต์แวร์” (Software) มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา

การสอนภาษาได้อ้างถึงทักษะในศตวรรษ ที่ 21 และระบุว่าการเรียนการสอนภาษาควรมุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะและคุณสมบัติที่เกิดจากการบูรณาการความสามารถทางภาษากับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 12 ประการ ได้แก่ การเป็นนักสื่อสาร (Communicator) ผู้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น (Collaborator) นักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Critical thinker and Problem-solver) ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม (Creator and innovator) ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนั้นทำให้การ เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และง่ายมากยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น ยูทูป (YouTube) ทวิตเตอร์ (Twitter) บล็อก (blogs) เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้สึกสนใจหรือรู้สึกร่วม เข้าใจ ใส่ใจในการเล่าเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนยังสามารถพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษจากสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพลงภาษาอังกฤษ (English Songs) คลิปภาพยนตร์ (Movie Clippings) การแสดงละคร (Drama) การโฆษณา (Advertisements) การพากย์กีฬา (Sports Commentaries) ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น มีความน่าสนใจและมีความสุข สนุกมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษและเลือกใช้ เพื่อการสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านสื่อและระบบออนไลน์

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน

หลักสูตรการอบรม

1. The Importance of Information and Communication Technology: ICT

2. New Digital Media

3. Ten Websites To improve your English skills

4. How to pronounce a word

5. Writing Simple Sentences and Compound Sentences

6. Speaking in different situations (Greeting, Introducing, Small- Talk, Interest and Hobbies, etc.)

7. Body Language

8. Learning from new digital media

9. Creating your own media

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ณัฐกฤตา อรรควงษ์

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 25 ต.ค. 2021 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2110-0076
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 359
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha