พฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ Lean Thinking Business Waste Reduction

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ Lean Thinking Business Waste Reduction

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมลดความสูญเปล่า ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น สร้างไอเดียใหม่ ๆ ผ่านการทำ Lean ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ สร้างให้มีคุณค่ามากที่สุด

          เนื่องจากการดำเนินงานในปัจจุบันขององค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกบริษัทฯ เช่น การชะลอตัวของการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและน้ำมันเชื้อเพลิง ความผันผวนทางภาคการเงินของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายและกฎระเบียบจากภาครัฐ อีกทั้งปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างบริษัทและองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล และการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจากตัวบุคลากรภายในบริษัทเอง คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการในบริษัท ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งต้องสัมพันธ์กับต้นทุนและกระบวนการทำงานที่เหมาะสม ลดความสูญเสียลงไปให้น้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่บริษัทที่ยั่งยืน สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เน้นไปที่ธุรกิจลอจิสติกส์ โดยเน้นไปที่ 3 เรื่องหลักคือ “ต้องง่ายกว่าเดิม ดีกว่าเดิม และต้นทุนดีกว่าเดิม”

         หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Lean Management สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ผ่านแผนงาน และการให้คำแนะนำของวิทยากร ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

Key Contents

♟ ภาพรวมเกี่ยวกับ Lean Management System

- แนวคิดต่างๆ ในการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นระบบ Push/ ระบบ Pull ผ่านกรณีศึกษา และ Workshop

- เข้าใจตัวเอง บทบาทหน้าที่ ที่มีต่อผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพในการทำ Lean ไม่ไห้ติดกับดักทางความคิด

♟ ภาพรวมของ Lean ที่เชื่อมโยงกับต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร

- อธิบายให้เข้าใจถึงภาพรวมของต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเน้นไปที่ต้นทุนต่างๆ รวมถึงต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นในฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ไม่เน้นฝ่ายผลิต) โดยอาศัยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย ที่เคยทำงานด้านลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และที่ปรึกษาในองค์กรชั้นนำ

- จัดทำ Work Shop ให้เข้าใจจริงถึงต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น

♟ ความสูญเสีย 7 ประการ/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)

- อธิบายการวิธีการ เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม เช่น TIMWOOD, MUDA, MURA, MURI และ POKA YOKE เพื่อให้สามารถเพิ่ม KPI ในการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น

- Workshop การทำ Lean เพิ่มประสิทธิภาพงานให้สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม ตัดสิ่งต่างๆ ที่ไม่จำเป็นที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้

♟ แนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อให้การทำ Lean เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ ด้วย QC 7 tools

- Workshop ทำการวิเคราะห์จริง เพื่อนำมาใช้ในการทำ Lean ให้เกิดประสิทธิผล โดยเน้นไปทางอุตสาหกรรมลอจิสติกส์

♟ แนวคิด Lean Sigma – DMAIC Phase

- แนวคิดการทำ Lean Project ตามแนวคิด DMAIC Phase ให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำแนวคิดไปปฏิบัติเป็นขั้นตอน สามารถทำ Lean ได้จริง

- Workshop การทำ DMAIC Phase พร้อมกรณีศึกษาบริษัทชั้นนำ

♟ แนวคิดในการทำให้บริษัทเป็น Lean เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

- แนวคิดที่จะปรับให้บุคคลากรทุกคนของบริษัท สามารถนำ Lean ไปใช้โดยฝังให้ Lean เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในแนวทางของ Continuous Improvement ผ่านกรณีศึกษา ผ่านแนวคิด ที่เรียบง่าย แต่บรรลุผลเร็ว อาทิ Suggestion System และ QCC Group

- Workshop การทำ Suggestion System

Key Benefits

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำเทคนิค ในการนำ Lean มาใช้ให้ลดความสูญเปล่า และ ปรับปรุงกระบวนการทำได้ ลดต้นทุนได้

2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำเอาแนวทางปรับปรุง มาประยุกต์ใช้ และสามารถทำ ได้จริงในบริษัท

วิทยากร

ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 17 พ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ศุภิสรา โนอ๊วบ
  • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: public@sbdc.co.th
  • เว็บไซต์: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/705/lean-thinking-amp-business-waste-reduction/
  • Line Id: @strategiccenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha