อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR NEW HR PROFESSIONALS)

หลักการและเหตุผล

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและก่อประโยชน์ให้องค์การสามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรงและความสามารถในการเติบโต แข่งขันได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง ความผันผวน ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีความก้าวล้ำหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการได้เปรียบทางการแข่งขัน ความสำเร็จ และความล้มเหลวขององค์การ เป็นทั้งนักพัฒนา และนักบริหารดูแล “คน” ในองค์การทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้บุคลากรได้ทำงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบผลงานที่ดีให้แก่องค์กร ดังนั้น หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ผู้ที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทใหม่และสำคัญในการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ และสามารถก้าวหน้าเติบโตต่อเนื่องในสายงานนี้ได้อย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทและความสำคัญของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) ในภาพรวมที่มีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เข้าใจกลไกและระบบของงาน HR แต่ละด้านอย่างบูรณาการ และเกื้อกูลต่อกัน

3. เข้าใจบทบาทของการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และขีดสมรรถนะที่จำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

4. สามารถนำความรู้ ทักษะและเทคนิคมาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

5. สามารถนำมาพัฒนาและปรับใช้กับนโยบาย HR และขั้นตอนการทำงาน

6. และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับต่อไป

หัวข้อการอบรม 1 วันเต็ม

1. วิวัฒนาการและภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันถึงอนาคต

2. เทคนิคการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนที่เหมาะสมกับองค์การ (RECRUIT AND SELECTION)

3. การวางแผนและพัฒนา (DEVELOPMENT)

4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE MANAGEMENT)

5. การบริหารค่าตอบแทน (COMPENSATION MANAGEMENT)

6. การบริหารขีดสมรรถนะเพื่อการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสืบทอดตำแหน่งงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. นักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อายุงานตั้งแต่ 0-3 ปี

2. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่ได้รับโอนย้ายมาปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ADMINISTRATORS)

4. บุคคลทั่วไปที่ประสงค์เพิ่มพูนความเข้าใจในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิธีการอบรม

1. การบรรยาย

2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3. การระดมสมอง

4. แบบฝึกหัด

วิทยากร

ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์

• วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้ชำนาญการงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

• กรรมการผู้จัดการบริษัทในการออกแบบโมเดลและการให้คำปรึกษาด้านองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ และสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ใช่ให้องค์กรต่าง ๆ

• อาจารย์พิเศษ ระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

• วิทยากรบรรยายพิเศษ หน่วยงาน องค์การ และสถาบันอุดมศึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง การพัฒนาองค์การ เป็นต้น

• ประสบการณ์ตรงการเป็นผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ พัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทชั้นนำของประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี การผลิตรายการโทรทัศน์ การบริการ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 26 ต.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

  • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1810-0023
  • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
  • จำนวนผู้เข้าชม: 720
  • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
  • คำค้นหา: การศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณฝน
  • เบอร์มือถือ: 099 162-9559
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 025775369
  • อีเมลล์: Sale.tesstr@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.TessTraining.com
  • Line Id: @Tesstraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha