อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
สัมมนา Online : กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดธุรกิจ

สัมมนา Online : กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดธุรกิจ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและแนวความคิด

ในยุคแห่งการติดต่อสื่อสารที่กว้างไกล รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ ทุกเวลา และภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาสากลที่ใช้เป็นภาษาในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก และการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า อีเมล รวมถึงการพูดสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย คัดลอกได้ ส่งต่อได้รวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ และถือเป็นหลักฐานการเจรจา ตกลงในด้านธุรกิจอีกด้วย

ดังนั้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ และเขียนอีเมล์ แบบกระชับ ไม่กำกวม เข้าใจง่าย ชัดเจน จึงเป็นเรื่องสำคัญ การเรียนรู้จากสิ่งที่ถูกต้อง การเรียนรู้หลักการพูดและการเขียนด้วยเทคนิคการรวมประโยคแบบต่างๆ และการพัฒนาการเขียน จึงจะช่วยให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจ และทราบหลักการพูดและเขียนโต้ตอบอีเมล์อย่างมืออาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่นิยมใช้ในเชิงธุรกิจ รวมถึงระมัดระวังการเลือกใช้ คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่มีความหมายกำกวม ไม่ชัดเจน หรือสะกดคำคล้ายคลึงกัน แต่ความหมายไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ ประโยคมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ให้เกิดความประทับใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงานเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด!

· มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

· ปรับระดับความรู้ ด้าน โครงสร้าง ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

· เรียนรู้วิธีการออกเสียง และการสื่อสารโต้ตอบ เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

· มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสาร

· สามารถนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ประยุกต์ใช้ในการทำงาน และ ในชีวิตประจำวันได้

· ปรับภาพลักษณ์ในการทำงาน โดยสามารถระบุในส่วนประวัติที่ใช้ในการสมัครงาน ได้ว่าคุณเป็น “ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี”

หลักสูตรการอบรม

การพูด

1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างบุคคล

- การสื่อสารธุรกิจระหว่างบุคคล

- การแนะนำตนเอง บุคคลที่สาม และนำเสนอองค์กรอย่างมืออาชีพ

- เทคนิคการสร้างความประทับใจ ในการสื่อสารธุรกิจ

- เทคนิคการเพิ่มความมั่นใจในการติดต่อธุรกิจ

2. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจทางโทรศัพท์

- การรับสาย และโทรออกอย่างมืออาชีพ

- การขออนุญาตโอนสาย

- การขอให้รอสายอย่างสุภาพ

- การพูดประนีประนอม และประโยคพูดที่สุภาพเมื่อต้องแจ้งสถานการณ์ต่างๆ ทางโทรศัพท์

- คำวลี และประโยคที่ไม่ควรใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์

- การจบการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยความประทับใจ

3. ทักษะการสื่อสารโดยวิธีการประนีประนอม

- การยกเลิกนัด และการแสดงความเห็นที่แตกต่างอย่างสุภาพ

- ประโยคที่มีประสิทธิภาพในการขอโทษ และการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

- การรับมือกับข้อร้องเรียน

4. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมธุรกิจ

- ขั้นตอนการดำเนินการประชุม

- เทคนิคการเสนอความคิดเห็นเชิงบวกในที่ประชุม

- เทคนิคการสอบถามความคิดเห็นของบุคคล

- การสรุปผล และลงมติในการประชุม

5. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจผ่านการนำเสนอ

- ขั้นตอนการนำเสนองาน: การเตรียมการ การเริ่มนำเสนอและการจบการนำเสนอ

- การสร้าง และใช้สื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

- เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียน

1. การสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจ

– ความสำคัญการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษส่งผลต่อตนเองและธุรกิจ

– เข้าใจวัฒนธรรมที่มากับการใช้ภาษาอังกฤษ มารยาท และพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง

2. หลักการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจให้สัมฤทธิ์ผล ( Effective Business Writing )

– องค์ประกอบของโครงสร้างของอีเมลภาษาอังกฤษ (Formats and Styles of Business Letters)

– หลักการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ (Goodwill Letters, Inquiry and Request Letters, Replies to inquiry and Request Letters, Order Letters, Complaint Letters)

– ความแตกต่างระหว่างอีเมลภาษาอังกฤษ แบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

– คำย่อ และคำศัพท์ที่นิยมใช้

– การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมลให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ

3. เทคนิคการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ

– การใช้อีเมลในการสื่อสารให้ตรงจุด กระชับ

– การสื่อสารที่ไม่ทำให้เกิดข้อความน่าสับสน

– ประโยค, วลี เด็ดๆ ที่นิยมใช้ ที่ควรจดจำเพื่อนำไปใช้จริงเสมือนมืออาชีพ

4. Business Email Writing Workshop ฝึกเขียน โต้ตอบ และร่วมอภิปราย

5. ข้อควรระวังในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางทางธุรกิจ

6. เคล็ดลับพัฒนาการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ณัฐกฤตา อรรควงษ์

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 2021 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2111-0050
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 369
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ