เสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2022
ศิลปะการเขียนและการตอบคำถามในสื่อออนไลน์

ศิลปะการเขียนและการตอบคำถามในสื่อออนไลน์

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมศิลปะการเขียนและการตอบคำถามในสื่อออนไลน์

(The Art of Online Writing and Answer)

วิทยากร: อาจารย์ มงคล ตันติสุขุมาล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี และ 12 รางวัลนักพูดดีเด่น

พร้อมปริญญาด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และประกาศนียบัตรสาขาต่าง ๆ

มากกว่า 30 ใบ มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมกว่า 5,000 คน

13 กรกฎาคม 2561

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

การเขียนเป็นความสามารถพื้นฐานของคนทุกคน แต่คนส่วนใหญ่กับมีปัญหาในการเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงตามที่ต้องการสื่อสาร กำหนดโครงเรื่องไม่เป็น จัดลำดับหัวข้อเรื่องและเนื้อหาที่จะเขียนไม่เป็น เขียนได้ไม่น่าสนใจ ไม่สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีพอ หรือ ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจจากผู้ถามในการเขียนตอบคำถาม อีกทั้งข้อเขียนหรือคำตอบที่ลงในสื่อออนไลน์มักถูกทิ้งไว้ในระบบเป็นเวลายาวนาน ทั้งยังอาจถูกนำไปใช้อ้างอิงโดยผู้อื่นต่อๆไป ผู้เขียนจึงควรมีความรู้ในการเขียนอย่างเหมาะสม

หลักสูตรศิลปะการเขียนและสื่อสารทางเว็บไซต์ภายในองค์กร จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสารให้ดีขึ้น ทำให้เนื้อหามีความน่าสนใจ สามารถสร้างความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้อ่านหรือลูกค้าได้ เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเอง และประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการของการเขียนที่ดี

2. เพื่อฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการเขียนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเขียนบทความ แจ้งข่าวสารหรือตอบคำถาม ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายของตนเองและองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1. หลักการเขียนพื้นฐาน

2. การเตรียมตัวในการเขียน

3. การสร้างโครงเรื่อง

4. การเขียนแบบเรียงตามลำดับเวลา

5. การเขียนที่ได้จัดลำดับหัวข้อ

6. การเขียนในลักษณะเป็นเหตุเป็นผล

7. การเขียนเพื่อการจูงใจให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม

8. การใช้ภาษาและคำพูดที่เหมาะสมในการเขียน

9. การตอบคำถามต่างๆ

10. การใช้รูปภาพ การย่อรูป ให้เหมาะสมกับจอภาพ เพื่อประกอบข้อความ

11. สรุปคำถาม-คำตอบ

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย หลักการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การฝึกปฏิบัติการเขียนในลักษณะต่าง ๆ

ใบประกาศนียบัตรโดย: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์ มงคล ตันติสุขุมาล / บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ชิติพัทธ์ จันทร
  • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 026154499
  • อีเมลล์: hipotraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
  • Line Id: hipotraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha