อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
สัมมนา Online : ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจและการนำเสนออย่างมืออาชีพ

สัมมนา Online : ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจและการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม



คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! การเขียนรายงานธุรกิจ และการนำเสนออย่างมืออาชีพ จะช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้และทักษะในการเขียนรายงานธุรกิจและการนำเสนอข้อมูล ในการทำงานอย่างมืออาชีพ มีศิลปะการพูด

หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรสำคัญเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้

หลักการและแนวความคิด

ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลจากพนักงานในบังคับบัญชา เพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ การเขียนรายงานธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา จะช่วยให้ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง

การเขียนรายงานธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลที่ดี เป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานร่วมกันที่ดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นใจในการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ตามเป้าหมายของงานและกิจกรรมในองค์กรได้เป็นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถใช้ภาษาพูด และภาษาเขียนในการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาเขียน ภาษาพูด และการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น ประทับใจ

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนรายงานทางธุรกิจ และนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมืออาชีพและนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานของตนเองและองค์กรต่อไป

หลักสูตรการอบรม

1. ความสำคัญของการสื่อสารทางธุรกิจ คือ อะไร และสำคัญอย่างไร

2. ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (Effective Business English Writing Report)

- ชนิดของการเขียนรายงานทางธุรกิจ

- ขั้นตอนการเขียนรายงานทางธุรกิจ

- การวางแผนการเขียนรายงานทางธุรกิจ

- การเขียนรายงานทางธุรกิจประเภทต่างๆ

- คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่สำคัญในเขียนรายงานทางธุรกิจ

- กิจกรรมฝึกเขียนรายงานทางธุรกิจ

3. ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

- Getting Started (การทักทาย การแนะนำตัวเองหรือองค์กร)

- Using Signalling (คำศัพท์ สำนวน ประโยค ที่ใช้ในการเริ่มนำเข้าสู่การนำเสนอ)

- The Body Presentation (คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ใช้ในการนำเสนอ การนิยามคำศัพท์ การยกตัวอย่างประกอบ การนำเสนอข้อมูลตัวเลข แผนภูมิต่างๆ และการแสดงความคิดเห็น)

- The Conclusion (คำศัพท์ สำนวน ประโยค ที่ใช้ในการสรุป และ การเปิดโอกาสให้ซักถาม)

- In General : Audience-friendly Language, Visuals (ข้อเสนอแนะทั่วไป ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ฟัง และ การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ)

- Graphs and Charts (คำศัพท์ สำนวน ประโยคเกี่ยวกับการอ่านกราฟ และ แผนภูมิประเภทต่างๆ)

4. กิจกรรมนำเสนอผลงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ณัฐกฤตา อรรควงษ์

กำหนดการ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆ



บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม



รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 11 ม.ค. 2022 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2112-0020
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 186
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha