อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี  หลักสูตร PDPA  นายจ้าง ผู้บริหาร HR. ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร กับกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2565 นี้

อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี หลักสูตร PDPA นายจ้าง ผู้บริหาร HR. ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร กับกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2565 นี้

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อในการอบรม

หมวด:1 สาระที่สำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ.2565

• วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ขึ้นเพื่ออะไร..?

• ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร..?

• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจัดทำขึ้นเพื่ออะไร..?

• มีขอบเขตการใช้บังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง..?

• ข้อยกเว้นการใช้บังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน่วยงานใดบ้าง..?

• บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง..?

• สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง..?

• การยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องทำอย่างไร..?

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือใคร.. มีหน้าที่อะไรบ้าง..?

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร..มีหน้าที่อะไรบ้าง..?

• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นต้องปฏิบัติอย่างไร...?

• การเคลื่อนย้าย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

หมวด:2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ นายจ้าง ผู้บริหาร เรียกเก็บและเปิดเผยได้

• ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างเรียกเก็บได้จากลูกจ้างภายในองค์กร มีอะไรบ้าง..?

 * 1.1 กรณีนายจ้างเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง จะกระทำได้ และชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไร..?

• ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างเรียกเก็บจาก คู่ค้า จากผู้มาติดต่องาน การเรียกเก็บ ขอบเขตที่ทำได้มีอะไรบ้าง..?

 * 2.1 กรณีนายจ้างเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของคู่ค้าของผู้มาติดต่องานจะกระทำได้และชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไร..?

• ส่วนที่ 3 ผู้ที่ละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้ เจ้าของข้อมูลได้รับ ความเสียหาย อับอาย เสียซื่อเสียง เสียสิทธิ จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญา และทางปกครอง อะไรบ้าง..?

 * 3.1 การรับผิด ทางแพ่ง ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอะไรบ้าง..?

 * 3.2 การรับผิด ทางอาญา ต้องระวางโทษจำคุก 6 เดือน - 1 ปี หรือปรับ 500,000 - 1,000,000บาท เพราะอะไร..?

 * 3.3 การรับผิดทางปกครอง ต้องเสียค่าปรับเป็น 1,000,000 บาท เพราะอะไร..?

 * 3.4 การรับผิดทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ( กรณีละเมิดสิทธิลงทางสื่อโซเชียลมีเดีย )จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบ้าง..?

       *3.5 การรับผิดทางอาญา กรณีหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา จะมีความผิดทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบ้าง..?

     * 3. 6 การรับผิดทางอาญา กรณีหมิ่นประมาทผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม จะมีความผิดทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบ้าง..?

     *3. 7 การรับผิดทางอาญา กรณีหมิ่นประมาทผู้อื่นซึ่งหน้า จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบ้าง..?

วิทยากร อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี

• เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ

• เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

• เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

• เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จ. นนทบุรี

• เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

• เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอสรุป (ประเทศไทย) จำกัด

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2564

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คำสั่ง

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ล่าสุดปี2564

• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565

 แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร สำหรับการจัดทำ และเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

• ถาม - ตอบ - แนะนำ

• ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มีค่าใช้จ่ายตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 17 พ.ค. 2022 13:00 - 17:00 น. อบรม Online by Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 08963060444
  • อีเมลล์: tananan.khongka@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

สัมมนา Online : กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย...

สัมมนา Online : กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย...

ส ที่ 6 พ.ย. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
Online Training : พัฒนาทักษะงานบริการแบบมืออาชีพ...

Online Training : พัฒนาทักษะงานบริการแบบมืออาชีพ...

ศ ที่ 22 เม.ย. 22
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก...

สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก...

ศ ที่ 25 ต.ค. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...