ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2023
ผู้สนับสนุนหลัก
หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ บสพ.รุ่นที่ 5 Medical Hub Version มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ บสพ.รุ่นที่ 5 Medical Hub Version มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก athena แหล่งความรู้

ครอบครัว ตื่นรู้-สานความสัมพันธ์ “ครอบครัว” ในยุคโซเชียลมีเดียและ AI โซเชียลมีเดียและ AI เป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้วัดระดับความสัมพันธ์ของ "ครอบครัว" เราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเรา ครอบครัว
ลดโลกร้อน เปลี่ยนชีวิตประจำวัน ลดโลกร้อน เพื่อโลก.. เพื่อคุณ.. เพื่อคนรัก ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ไม่ลำบากจนเกินไป วิธีใช้ไลฟ์สไตล์แบบ "ลดโลกร้อน" ช่วยกันคนละนิดก็พลิกชีวิตและทำให้โลกน่าอยู่ได้มากขึ้น ลดโลกร้อน
ทีมเวิร์ค สร้าง “ทีมเวิร์ค” อย่างไรให้ทรงพลัง เพิ่มศักยภาพการทำงานระดับ SSS ทีมเวิร์ค
พัฒนาตนเอง “แข่งกับตัวเอง” วิธี พัฒนาตนเอง ..ที่ทำให้คุณคนเดียวก็พิชิตเอเวอร์เรสได้ ทางเดียวที่จะพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ คุณต้องเริ่ม "พัฒนาตนเอง" ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวคุณเสียก่อน พัฒนาตนเอง
ทรอม่า รู้ทันและรับมือ “ทรอม่า” บาดแผลทางใจในวัยเด็ก ที่อาจส่งผลตอนโต ทรอม่า หรือ บาดแผลทางใจ อาจเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัวตอนเด็ก บาดแผลนั้นอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทรอม่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับแนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสำคัญของ การบริการทางการแพทย์ (Medical Services) ผู้สูงอายุ (Silver Age) การแพทย์ทางเลือก (Complementary and Alternative medicine) นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์ (Healthcare Innovation) โลจิสติกส์ทางการแพทย์ (Healthcare Logistic) ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Wellness ตลอดจน Wellness Tourism มหาวิทยาลัย เล็งเห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์ ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูน และฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อความพร้อม และการรองรับการเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จขององค์กร เพื่อสร้างนักบริหารองค์กร มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และมีบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. Medical Hub Version) ขึ้น 


ข้อมูลอื่นๆวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. มุ่งให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด และทิศทางใหม่ในการบริหารธุรกิจทางการแพทย์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้อบรมในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

3. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้อบรม อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประเทศชาติ


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมสอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 096 156-5994
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: emmpcicm@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.emmpcicm.com
  • Line Id: -