ศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2021
หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการวางแผนอัตรากำลังอย่างง่ายโดยวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการและตัวอย่างแผนอัตรากำลังจากองค์กรอื่น สิ่งสำคัญในการวางแผนอัตรากำลังจะทำให้องค์กรของท่านสามารถควบคุมต้นทุนของบุคลากรและวางแผนงานฝ่ายบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับการทำงานและการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการจัดหา การใช้ ธำรงรักษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมในอนาคต เพื่อรักษา ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สามารถประเมินและทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านกำลังคน โดยการทบทวนผลการดำเนินงาน ประเมินว่าแผนไหนใช้ได้หรือไม่ได้ ปรับเปลี่ยนแผนและนำประเด็นใหม่มาพิจารณา วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน เพื่อนำไปกำหนดวิธีการที่จะได้กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพที่เหมาะกับการทำงานในเวลาที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนอัตรากำลังได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนของบุคลากรที่จะนำมาใช้ตามแผนได้ 3.เข้าใจความสำคัญของแผนกำลังคนที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติงานขององค์การมากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝ่ายบริหารสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับแผนการมอบหมายงานให้สัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรได้ 5. สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพได้ล่วงหน้าลดปัญหาการว่างลงของตำแหน่งงาน

หัวข้อสัมมนา :

1. ความสำคัญและแนวคิดในการวางแผนคำนวณความต้องการกำลังคนในหน่วยงาน

2. ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

3. เทคนิคการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

4. กระบวนการคำนวณความต้องการกำลังคน (Workload Analysis Process)

5. องค์ประกอบของการจัดทำแผนอัตรากำลัง (Workforce Plan) 

6. การจัดทำแผนที่งาน (Job Map) ของหน่วยงาน

7. การคำนวณ Workload วิเคราะห์งานเพื่อหาทางปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

8. วิธีคำนวณหาอัตรากำลังคนเมื่อเทียบกับปริมาณงานให้เชื่อมโยงแผนกำลังคนกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร

9. Workshop การวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

10. การวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การสูญเสียบุคลากรในองค์กร

11. ปัจจัยที่ส่งผลกับความต้องการกำลังคนขององค์กร

12. ข้อควรพิจารณาและปัญหาการคาดคะเนความต้องการด้านกำลังคนที่ควรนำมาปรับใช้กับองค์กร ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 9 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6 BTS นานา

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท สัมมนาเซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พราว
  • เบอร์มือถือ: 092 263-3989
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0829306251
  • อีเมลล์: accseminarcenter@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://snctraining.odoo.com/
  • Line Id: 0922633989

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha