อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
สัมมนา Online : การควบคุมคุณภาพในการทำงาน

สัมมนา Online : การควบคุมคุณภาพในการทำงาน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมทุกส่วนงานในองค์กรล้วนแล้วแต่ต้องคำนึงถึง “คุณภาพ” ในการทำงานทั้งสิ้น จึงสามารถ เรียก กันติดปากว่าเป็น Quality First คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ ถ้าการทำงานใดขาดการคำนึงถึง “คุณภาพ” การทำงานนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย

การทำงานที่ขาดคุณภาพ ทำให้เกิดของเสียจากการทำงาน เมื่อมีของเสียมากก็ทำให้ ต้นทุนใน สินค้านั้นเพิ่มสูงขึ้น เพราะต้องผลิตสินค้าขึ้นมาทดแทนจำนวนที่ขาดไปให้ครบ ทำให้ส่งสินค้าได้ช้ากว่ากำหนด ทำให้เกิดความรีบเร่ง เมื่อรีบมากการควบคุมคุณภาพก็ด้อยประสิทธิภาพลง และเมื่อสินค้าไปถึงมือลูกค้าการ Complain ก็เกิดขึ้นและสะท้อนกลับมายังองค์กร และถ้ายังปล่อยเกิดปัญหาซ้ำๆ ขึ้นอีก ก็เหมือนกับว่าเราเปิดโอกาสให้ลูกค้าไปหาคู่แข่งได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกการทำงานคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร จึงเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะถ้าทุกคนคำนึงถึงคุณภาพแล้วงานใดๆ ก็จะสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบของการสร้างเรื่องการทำงานอย่างไรให้ได้คุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยเน้นให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ และการชักชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพงาน กับพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดยฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างมีรูปแบบ

3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยน แนวคิดให้เกิดการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร

1. รู้เป้าหมาย เข้าใจความต้องการ พัฒนาการทำงานเพื่อคุณภาพ

· ความหมายของคำว่า “คุณภาพ”

· ใครบ้างที่ต้องการ “งานคุณภาพ”

· ความเข้าใจคุณภาพของแต่ละบุคคล

Talk & Share

2. การผลิตและการควบคุมคุณภาพ

· ตัววัดผลงานของกระบวนการธุรกิจ

· หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ

· การทำงานเพื่อคุณภาพ

3. ขั้นตอนการแก้ปัญหาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

· ปัญหาคืออะไร

· รูปแบบการแก้ไขปัญหา

· PDCA-7 ขั้นตอนจัดการกับปัญหาคุณภาพ

Talk & Share

4. เทคนิคการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในองค์กร

· การควบคุมด้วยสายตากับปัญหาคุณภาพ

· ทัศนคติในการทำงานเพื่อมุ่งสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ

Talk & Share

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting การบรรยาย, ยกตัวอย่าง, Talk & Share ประเด็นจากผู้เรียน

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุช

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 11 ก.ค. 2022 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha