ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2022
Online Training : 30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

Online Training : 30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเป้าหมายการอบรม :

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล

- เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

- เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

เหมาะสำหรับ : เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เนื้อหาการฝึกอบรม :

1. สัญญาจ้างงานประเภทต่างๆ

2. เงื่อนไขในสัญญาจ้างแรงงาน

3. เงื่อนไขและระยะเวลาทดลองงาน

4. สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง

5. การโอนย้ายและการเปลี่ยนตัวนายจ้าง

6. การจ้างเหมาค่าแรง และผู้รับเหมาช่วง

7. การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

8. การจ้างแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก

9. การจัดทำและการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

10. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

11. เวลาทำงานปกติ และชั่วโมงทำงานปกติ

12. เวลาพัก และหลักเกณฑ์การจัดให้มีเวลาพัก

13. วันหยุด 3 ประเภท และประเด็นปัญหา

14. วันลา 7 ประเภท และประเด็นปัญหา

15. ความแตกต่างของค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ

16. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และค่าล่วงเวลา

17. หลักเกณฑ์การทำงานในวันหยุด และค่าทำงานในวันหยุด

18. หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ

19. หลักการจ่ายค่าจ้าง ดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม

20. การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

21. การจ่ายเงินให้ลูกจ้างในระหว่างปิดกิจการชั่วคราว

22. วินัยและการลงโทษทางวินัย

23. การเลิกจ้าง และการลาออก

24. หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า

25. การเกษียณอายุ และการต่ออายุเกษียณ

26. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตราค่าชดเชย

27. การย้ายสถานประกอบกิจการ

28. การนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาแทนลูกจ้าง

29. การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม

30. แนวทางการปฏิบัติหากเกิดกรณีลูกจ้างร้องเรียนหรือฟ้องร้องเป็นคดี

รูปแบบการอบรม (Methodology)

เรียน ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM พูดคุยซักถามกันแบบสดๆ เวลา 13.00 - 16.30 น.

หมายเหตุ : สมัครใช้ ZOOM ฟรี ตาม Link : https://zoom.us/

เอกสารประกอบการสัมมนา Online : File PDF

• คู่มือประกอบการสัมมนา (Slide Presentation)

• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขล่าสุด

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

กำหนดการ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 28 ก.ย. 2022 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2208-0183
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 61
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha