Online Training : หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

รายละเอียด Online Training : หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมองค์กรแต่ละแห่งคงจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงถือได้ว่าเป็นสัจธรรมที่แน่นอนที่สุดที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเกิดขึ้นอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดีถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ธุรกิจขององค์กรจะก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก็จะต้องมีองคาพยพโดยรวมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เราจึงควรพิจารณาว่าหากวันวันหนึ่งองค์กรต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะวิกฤติ และภายในโดยเฉพาะในเรื่องของคนในองค์กร เราในฐานะฝ่ายบริหารเราจะรับมือและตั้งรับกับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างไร หลักสูตรนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับฝ่ายบริหารในด้านวิธีคิด และการจัดการว่าทำอย่างไรที่จะตั้งรับกับสถานการณ์นั้นๆได้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงหลักการสำคัญในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

3. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

หัวข้อบรรยาย

1) ทำความเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

2) การวิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและชัดเจน

3) ทัศนคติของ Change Agent ตัวแทนของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

4) เทคนิคการเป็นผู้นำริเริ่ม Change Agent ในเชิงรุก

5) หลักการสำคัญในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

6) พฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการ

7) เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

8) วิธีการจัดทำแผนงานการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

9) Workshop : Change Management – Case

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับในองค์กร หรือบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรมและบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

กำหนดการ วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 18 ต.ค. 2022 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2209-0105
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 368
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ