หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ Strategic Marketing Planning

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ Strategic Marketing Planning

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมStrategic Marketing Planning
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สร้างกลยุทธ์และแผนการตลาด
ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
พร้อมแนวทางประเมินและแผนปฏิบัติการที่ได้ผลจริง

หลักการและเหตุผล
         หลักสูตรที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์แตกต่าง และโดดเด่นเหนือคู่แข่ง รวมไปถึงการปรับแผนเพื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการวัดประเมินผลทางการตลาดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนในรอบถัดไป เปิดมุมมองและกรณีศึกษาแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคนี้ ซึ่งท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดของท่านได้จริง

Key Contents
♟ การวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ปี 2022-2023
♟ ความสำคัญของการวางแผนการตลาด และองค์ประกอบของแผนงานการตลาด
♟ การวิเคราะห์ทางการตลาด: วิเคราะห์อย่างไรให้รู้แจ้งเห็นจริง
       • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
       • การวิเคราะห์ลูกค้า
       • การวิเคราะห์คู่แข่ง
       • การวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค (SWOT Analysis)
♟ Workshop: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ (Opportunity Canvas)
♟ กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การเลือกลูกค้าเป้าหมาย
♟ การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดทางการตลาด งบประมาณทางการตลาด
♟ Workshop การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดทางการตลาด
♟ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และทางเลือกเชิงกลยุทธ์พร้อมตัวอย่าง และกรณีศึกษา
       • Product Mix and Brand Strategies
       • Pricing Strategies
       • Design Customer Touch Points & O2O Marketing
       • Data and Personalized Marketing
♟ Workshop: การกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์
♟ การพัฒนาแผนปฏิบัติการทางการตลาด
♟ การประเมินผล และการปรับแผนแบบ Agile
♟ Workshop: การเขียนแผนปฏิบัติการทางการตลาด

Key Benefits
1. จัดทำแผนการตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น การตั้งเป้าหมาย การกำหนดงบประมาณ
2. มองเห็นแนวทางทางสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์
3. รู้จักวิธีการวัดประเมินผลทางการตลาด และการนำไปปรับปรุงแผนในรอบถัดไป

วิทยากร
ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ NIA ด้าน Branding และการตลาดออนไลน์
กรรมการบริษัท อีทัช จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้าน E-Commerce)


ข้อมูลอื่นๆสนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/761/strategic-marketing-planning/


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 26 ต.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. @ Zoom : Online Virtual Class Training

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2209-0120
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 332
 • หมวดหมู่: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
 • คำค้นหา: Strategic Marketing Planning, แผนการตลาด, Marketing, การตลาด, วางแผน, กลยุทธ์ตลาด

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: http://www.sbdc.co.th
 • LINE Id: @strategiccenter

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ