หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

“Update กฎหมายแรงงาน

เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้”


หลักการและเหตุผล

       "กฎหมายแรงงาน" ข้อบังคับที่รัฐได้กำหนดขึ้น เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน ซึ่งปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่ในองค์กร เกิดจากการไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในการบังคับใช้กฎหมาย ผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่ต้องบริหารจัดการและบังคับบัญชาพนักงานในหน่วยงานของตนเอง ย่อมต้องเข้าใจสิทธิและสวัสดิการพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

        ในหลักสูตรนี้ ท่านจะได้เรียนรู้หลักการ Update!! กฎหมายแรงงานและคดีแรงงานใหม่ที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรรู้ ความสำคัญของกฎหมายแรงงานต่อองค์กร ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจ้างงาน วันหยุดวันลา การเลิกจ้าง การลาออก ฯลฯ รวมไปถึง Shared Knowledge เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล


Key Contents

♟ รู้กฎหมายแรงงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

     • “กฎหมายแรงงาน – เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร”

        - ความสำคัญ แนวคิด หลักปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

        - ผลดีของการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย

        - ตัวอย่างคดีสำคัญที่เกิดจากพฤติกรรมของนายจ้างและลูกจ้างในองค์กร เช่น การแชทในระหว่างเวลาทำงาน การโพสต์ข้อความที่ส่งผลต่อการทำงานและองค์กร ฯลฯ

     • “การบริหารงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน : ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหาร”

        - หลักการสำคัญในการเขียนสัญญาจ้างแรงงาน

        - ข้อพึงระวังในการจ้าง และเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน

        - การบริหารวันหยุด วันลา (วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาป่วย วันลากิจ และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามกฎหมายใหม่)

        - การปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เช่น การแต่งกาย การลงเวลาทำงาน การยื่นใบลา การแสดงใบรับรองแพทย์

        - การเลิกจ้าง (การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาจ้าง ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม) การลาออก การเกษียณอายุ

        - ความแตกต่าง และวิธีการจัดทำใบสำคัญแสดงการทำงาน หนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง

        - ข้อสังเกตในการทำสัญญาจ้างแรงงานภายหลังเกษียณอายุ

        - คดีตัวอย่าง แนวคำพิพากษาศาลฎีกา และตอบข้อซักถาม

♟ การจัดทำเอกสารการจ้างแรงงานกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารการจ้างงาน

        - บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

♟ กรณีศึกษาจริงทั้งในกรณีทั่วไป และในกรณีที่เป็นคดีความ

        - ข้อสังเกต และข้อพึงระวังในการจัดทำเอกสารการจ้างงานในยุคที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ใบสมัครงาน สัญญาจ้างแรงงาน ใบรับรองแพทย์ ประวัติอาชญากรรม ทะเบียนลูกจ้าง หนังสือเตือน ใบสำคัญแสดงการทำงาน ฯลฯ)


Key Benefits

 1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้

 2. เรียนรู้ข้อกฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้ส่วนที่สำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารคน บริหารแรงงาน เพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

 3. เพื่อให้เข้าใจในการใช้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานและผลตอบแทน รวมถึงการจัดทำเอกสารการจ้างแรงงานกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

4. ตัวอย่างคดีสำคัญที่เกิดจากข้อพิพาทแรงงานในองค์กร กรณีศึกษาต่าง ๆ


วิทยากร

ผศ.ดร.โสภณ เจริญ

- ผู้ช่วยสาสตราจารย์ประจำคณะนิพิศาสตร์ มหาวิทยาสัยศรีปทุม

- ผู้ประนีประนอมข้อพิพาทแร รงงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

- ที่ปรึกษาพัฒณามาตรฐานแรงงาน กระหรวงแร่งงาน

ประสบการณ์การทำงาน

- นักวิชาการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

- นิติกร ประจำฝ้ายกฎหมาย บริษัท ช. การซ่าง จำกัด (มหาชน)

- คณะกรมการพัฒนาระบบงาน งค์การคลังสันคำ กระทรวงพาณิชย์

- ผู้เชี่ยวชาญประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำศาลแรงงานกลาง

- กรรมการสรรหา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย


ข้อมูลอื่นๆสนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link :

https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/762/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2022 09:00 - 16:00 น. @ Zoom : Online Virtual Class Training

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2209-0143
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 113
 • หมวดหมู่: การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 • คำค้นหา: หลักสูตร กฏหมายแรงงาน, อบรม กฏหมายแรงงาน, หลักสูตร ผู้บริหาร, กฏหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/762/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0
 • LINE Id: @strategiccenter