Public Training : แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

รายละเอียด Public Training : แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ü ทราบถึงความสำคัญในการขนส่งสินค้าและขั้นตอนในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบ

ü ทราบถึงหลักการควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง

ü ทราบถึงหลักการในการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานขับรถ

ü ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา

ü ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาที่ถูก และการบริหารจัดการ

ü ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน

ü การจัดทำรายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท และการจัดทำใบคุม

ü ทราบถึงแนวทางในการคิดคำนวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน

ü แนวทางในการประเมินขนส่ง

ü ทราบถึงการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนส่ง KPI

ü หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ü ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้อง

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

ü ความสำคัญการขนส่งสินค้า และการควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน

ü การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง

ü แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนด

ü การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

ü วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน

o รถกรณีปกติ

o รถกรณีกะทันหัน

o รถกรณีพิเศษ

ü แนวทางในการจัดทำใบคุมในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง

ü วิธีการคัดเลือกหา Outsource การบริหารการจัดการ และการทำสัญญา

ü การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

ü แนวทางในการประเมินขนส่ง และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่งเพื่อทราบต้นทุน

ü หลักการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน

ü การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการจำทำ KPI พร้อมตัวอย่างและหลักการคิด

ü ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

วิธีการฝึกอบรม

เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป ถาม – ตอบ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2211-0016
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 123
 • หมวดหมู่: โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining