หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Data Storytelling

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Data Storytelling

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมData Storytelling

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : “เอา Data มาเล่าเรื่อง”


เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


" เล่าข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพและน่าดึงดูด "


หลักการและเหตุผล

        เปลี่ยนข้อมูลที่น่าเบื่อให้น่าดึงดูดใจ และนำเสนอข้อมูลได้ตรงใจโดยไม่จำเป็นต้องพูด รวมถึงเพิ่มมูลค่าของข้อมูล ด้วยการ “เล่าเรื่อง” ที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านการรู้จักกับการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลและตัวอย่างการใช้งาน การทำความเข้าใจข้อมูลและกำหนดจุดดึงดูดใจของข้อมูลขั้นพื้นฐาน รวมถึงหลักการเล่าเรื่องข้อมูลด้วยแผนภาพที่เหมาะสม ตลอดจนการออกแบบและปรับแต่งแผนภาพ เพื่อการเล่าเรื่องให้น่าฟัง


Key Contents

♟ ส่วนที่ 1 : รู้จักกับการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลและตัวอย่างการใช้งาน

• รู้จักกับการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล โดยการออกแบบข้อมูลเชิงภาพ

• กรณีศึกษาและอรรถประโยชน์ในการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล

• หลักการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล 3 องค์ประกอบ : เข้าใจข้อมูล (Recognize Data) เข้าใจ แผนภาพ (Understand Diagram) เข้าใจการออกแบบ (Apply Design Rules)

♟ ส่วนที่ 2 : การทำความเข้าใจข้อมูลและกำหนดจุดดึงดูดใจของข้อมูลขั้นพื้นฐาน

• การกำหนดวัตถุประสงค์การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล

• จิตวิทยามนุษย์ในการประมวลผลข้อมูล

• การเลือกและคัดสรรใจความหลัก (Key Message) ของข้อมูลที่เหมาะสม

• ปฏิบัติการเลือกและคัดสรรใจความหลัก (Key Message) ของข้อมูล

♟ ส่วนที่ 3 : หลักการเล่าเรื่องข้อมูลด้วยแผนภาพที่เหมาะสม

• พื้นฐานความเข้าใจแผนภาพ 8 ลักษณะพื้นฐาน ในการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล

• หลักและเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลจากแผนภาพ

 • ข้อควรระวังในการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลจากแผนภาพ

 • ทดสอบความเข้าใจในการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลจากแผนภาพ

♟ ส่วนที่ 4 : การออกแบบและปรับแต่งแผนภาพเพื่อการเล่าเรื่องให้น่าฟัง

 • หลักและแนวคิดในการออกแบบและการปรับแต่งแผนภาพ

 • เทคนิคการออกแบบและปรับแต่งแผนภาพการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล

 • ปฏิบัติการการออกแบบและปรับแต่งแผนภาพ เพื่อการเล่าเรื่องให้น่าฟัง

 • นำเสนอและให้คำปรึกษาการออกแบบและปรับแต่งแผนภาพ เพื่อการเล่าเรื่อง


Key Benefits

1. สามารถเข้าใจลักษณะของข้อมูล และเลือกจุดที่น่าดึงดูดใจในข้อมูลตามวัตถุประสงค์ได้

2. สามารถเข้าใจหลักการของแผนภาพเพื่อการเล่าเรื่องเชิงข้อมูลขั้นพื้นฐาน และสามารถเลือกแผนภาพ ได้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และลักษณะของข้อมูล

3. สามารถออกแบบการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลจากแผนภาพด้วยหลักการปรับแต่งข้อมูลขั้นพื้นฐานได้

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/786/data-storytelling/


วิทยากร

อ.วรรษยุต คงจันทร์

อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด การออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์

Digital PR Consultant และ Marketing Communication Supervisor บจก. เพลย์ คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง

Public Relations Officer บลจ.จัดการกองทุน กสิกรไทย

นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข้อมูลอื่นๆWEB : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/786/data-storytelling/

APPLY : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=786


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 20 มี.ค. 2023 09:00 - 16:00 น. @ Zoom : Online Virtual Class Training

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
  • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: public@sbdc.co.th
  • เว็บไซต์: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/786/data-storytelling/
  • LINE Id: @strategiccenter