หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ บสพ.รุ่นที่ 6 Medical Hub Version มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ บสพ.รุ่นที่ 6 Medical Hub Version มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

    บทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพและวิธีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการบริการสถานพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่บูรณาการ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ และมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และบุคลากร ให้มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างบูรณการและเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริการด้านต่าง ๆ การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้บริหารระดับสูงทั้งในและนอกสาขาวิชาชีพแพทย์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น จากการสร้างเครือข่ายผ่านหลักสูตรนี้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1. สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด ตลอดจนทิศทางใหม่ในการบริหารธุรกิจทางการแพทย์ ที่สอดคล้องกับยุคสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (Global Health Focus)

    2. ผู้อบรมสามารถเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ (Strategic Competitiveness) ธุรกิจทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ธุรกิจด้านสุขภาพ (Wellness) ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ทันต่อกระแสยุคปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)

    3. สร้างความตระหนักรู้ พัฒนาต่อยอด นำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) มาประยุกต์และปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานธุรกิจทางการแพทย์ไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ

    4. มุ่งให้ผู้อบรมสามารถบูรณาการความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare) พัฒนาความแข็งแกร่งของจิตใจให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและมีคุณธรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข (Wellbeing)

    5. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้อบรมในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ

    6. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Global Health System) และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้อบรม อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประเทศชาติ


ผู้อบรมของหลักสูตร

    1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นผู้อบรม

        1.1 ผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา

        1.2 ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์

        1.3 บุคคลที่สถาบันเห็นควรเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นผู้อบรม

    2. เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาในฐานะผู้อบรมของสถาบัน ฯ ร่วมกับผู้อบรมอื่น ๆ

    3. สัดส่วนของผู้อบรมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ประมาณ 30% และหน่วยงานภาครัฐประมาณ 30% และหน่วยงานภาคเอกชนประมาณ 40% รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60 คน


ข้อมูลอื่นๆระยะเวลาการอบรม : ระหว่าง 29 มิถุนายน – 12 ตุลาคม 2566

สถานที่หลัก : เน้นบรรยายและดูงานธุรกิจทางการแพทย์ ณ สถานที่จริง

การเรียนรู้ในห้องเรียน

เป็นการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมประสบการณ์ จากสาขาวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ ทุกวันพฤหัสบดี ของเดือน แบ่งช่วงเวลาการเรียนดังนี้

- ลงทะเบียน พร้อมทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 - 12.30 น.

- ช่วงที่ 1 เวลา 12.30 – 14.30 น.

- พักเบรก เวลา 14.30 - 15.00 น.

- ช่วงที่ 2 เวลา 15.00 – 17.00 น.

- ช่วงเวลา 17.00 - 20.00 น. อาหารเย็นและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สังสรรค์ประจำสัปดาห์

การดูงานนอกสถานที่

การเรียนรู้นอกชั้นเรียนเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรนี้ เพราะนอกจากจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนและการนำไปประยุกต์กับการจัดการในสถานการณ์ได้จริง ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครปฐม ฯลฯ ประเทศในทวีปอเมริกาหรือทวีปยุโรป และ ประเทศในทวีปเอเชีย


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
2 พฤหัสบดีที่ 6 ก.ค. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
3 พฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
4 พฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
5 พฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
6 พฤหัสบดีที่ 3 ส.ค. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
7 พฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
8 พฤหัสบดีที่ 17 ส.ค. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
9 พฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
10 พฤหัสบดีที่ 31 ส.ค. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
11 พฤหัสบดีที่ 7 ก.ย. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
12 พฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
13 พฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
14 พฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
15 พฤหัสบดีที่ 5 ต.ค. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม
16 พฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 2023 11:30 - 20:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Runskill School EDU Wisdom Thailand Campus
  • ชื่อผู้ติดต่อ: รุ่งนรินทร์
  • เบอร์มือถือ: 096 156-5994
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 096-064-2914
  • อีเมล: emmp.tu@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.runskillschool.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8
  • LINE Id: 0961565994

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ