โอกาส และความท้าทายของพยาบาลวิชาชีพ ในการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพ

รายละเอียด โอกาส และความท้าทายของพยาบาลวิชาชีพ ในการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องการเขียนแผนเสนอแหล่งเงินทุน การคิดคำนวณการลงทุนแบบง่าย ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (กลยุทธ์ที่5 เป้าประสงค์ที่ 5.1)
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (กลยุทธ์ที่5 เป้าประสงค์ที่ 5.1)
3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ (กลยุทธ์ที่5 เป้าประสงค์ที่ 5.1)กำหนดการ

ชื่อโครงการ การอบรมเรื่อง “โอกาส และความท้าทายของพยาบาลวิชาชีพ ในการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพ”

วันเสารที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 – 16.30 น.

ระบบ Online ผ่านโปรแกรม MS Teams

..............................................................................

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เวลา 08.00 น - 08.40 น. ลงทะเบียนออนไลน์และรับเอกสาร ทางระบบ MS Teams

เวลา 08.40 น. - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม

           กล่าวรายงาน

           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช

            คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

           กล่าวเปิดโครงการ

           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

เวลา 09.00 – 10.00 น. การบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21”

                       โดย ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

                รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เวลา 10.00 – 12.00 น. ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ ในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพ

        โดย นาง กิตติพร กิตติสุนทร

        ผู้ก่อตั้ง บริษัทพรีเมี่ยม โฮมแคร์

เวลา 13.00 – 14.00 น. การบรรยายหัวข้อ” การเขียนแผนเสนอแหล่งเงินทุนเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบธุรกิจดูแล

         ผู้สูงอายุ

        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

เวลา 14.00 - 16.00 น. การบรรยายหัวข้อ “หลักการบริหารให้เกิดการคุ้มค่าคุ้มทุนในธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ”

                 โดย ดร.นภาพร สายชู

                             อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เวลา 16.00 - 16.30 น. การถามตอบข้อสงสัย

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนออนไลน์และรับเอกสาร ทางระบบ MS Teams

เวลา 09.00 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยของผู้สูงอายุในสถานประกอบการและ

     การดูแลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศากุล ช่างไม้

    อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เวลา 10.30 – 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (Comprehensive geriatric

     assessment): หลักการ มิติการประเมิน เครื่องมือและเทคนิคการใช้”

    โดย รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร. นงพิมล นิมิตรอานันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

        ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) สาขาการพยาบาลชุมชน

เวลา 13.00 - 15.00 น. การบรรยายหัวข้อ “กฎหมายและมาตรฐานในการเปิดสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ”

                โดย นางนัยนา หาญธนะสุกิจ

 รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 5 จังหวัดราชบุรี

เวลา 15.00 - 16.00 น. การแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ

อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

เวลา 16.00 –16.30 น. การถามตอบข้อสงสัยระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

     พิธีปิด

        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช

        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 27 พ.ค. 2023 - อาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2023 08:00 - 16:30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2304-0032
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 521
 • หมวดหมู่: วิชาชีพ ความสามารถเฉพาะทาง
 • คำค้นหา: เปิดศูนย์, ดูแลผู้สูงอายุ, ดูแล, ผู้สูงอายุ, เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพ

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: 1. ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรณ (รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) 2. นาง กิตติพร กิต
 • ชื่อผู้ติดต่อ: อ.ปาฬินทร์รฎา
 • เบอร์มือถือ: 095 594-4693
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: sammycat2329@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://forms.gle/q2XmdtFbXRhyVXf79
 • LINE Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ