คอร์สอบรม KEY PERFORMANCE INDICATOR SETTING WORKSHOP

KEY PERFORMANCE INDICATOR SETTING WORKSHOP

รายละเอียด KEY PERFORMANCE INDICATOR SETTING WORKSHOP

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้

+ ทำไมเราจึงจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) และนำมาใช้งานได้อย่างไรบ้าง ?

+ แนวคิดเกี่ยวกับชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)

     - ความสำคัญของตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)

     - PIs (Performance Indicators) และ KPIs (Key Performance

        Indicators) ต่างกันอย่างไร

      - ประเภทของตัวชี้วัดผลงาน

            > Leading Indicators

            > Lagging Indicators

       - รู้จักตัวชี้วัดผลงานหลัก KPIs สามระดับ

            > KPIs ระดับองค์กร

            > KPIs ระดับหน่วยงาน / ทีมงาน

            > KPIs ระดับบุคคล

     - แนวคิดการกำหนดเป้าหมายผลงานระดับองค์กร

           > เป้าหมาย 4 ด้านตามมุมมอง Balanced Scorecard

           > เป้าหมายด้านหลักที่หลายองค์กรนิยม

           (เพิ่มรายได้, ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย, ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ/กระบวนการ

           ทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น)

      - การเชื่อมโยง KPIs ขององค์กรกับ KPIs ของหน่วยงานและตำแหน่งงานระดับ ต่างๆ

      - การใช้ KPIs กับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน

      - ข้อมูลที่นำมาใช้สำหรับกำหนดตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดผลงานหลัก

+ แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ KPIs ระดับองค์การ

Workshop (1) : ทบทวน Vision, Mission เพื่อระบุ KPIs ระดับองค์กร

+ แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ KPIs ของหน่วยงานที่ให้มีความถูกต้อง

ครบถ้วนและสอดคล้องกับ KPIs ระดับองค์กร

Workshop (2) : ทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงาน (Function Description) และ

กำหนด “ปัจจัยหลักชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Success Factors : KSF) เพื่อนำไปสู่การกำหนด KPIs

+ การจัดทำ KPIs จากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

+ แนวทางการเลือก PIs มาเป็น KPIs ในการประเมินผลงาน

+ เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้ SMARTs และทำให้เกิดการยอมรับในพนักงานทุกคน

+ แนวทางการจัดทำ KPIs ที่แชร์ความรับผิดชอบของหลายฝ่าย

+ การจัดทำ KPIs Dictionary พร้อมตัวอย่างและแนวทางการปรับใช้ในองค์กร

Workshop (3) : การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล

+ ปัญหาของการกำหนด KPIs และข้อควรระวังสำหรับการนำเอาระบบการชี้วัดผล

 งานมาใช้ โดยถาม-ตอบปัญหาที่มักพบในองค์กรและแนวทางแก้ไข เช่น

           - พนักงานระดับใดควรต้องรับ KPIs ระดับองค์กร

           - ทำ KPIs ปีแรก ควรกรระจายลงไปถึงระดับบุคคลเป็น Individual KPIs

              เลยหรือไม่

           - KPIs หน่วยงานขัดแย้งกัน ควรแก้ไขปัญหาอย่างไร

           - ควรประเมินผลงานโดยใช้ KPIs ควบคู่กับการประเมิน Competency หรือไม่

            - ประเมินผลงานมาแล้วก้อตัดโควตาเกรด เลยไม่รู้จะประเมินผลงานไปเพื่ออะไร !!!

+ สรุปสิ่งที่ต้องดำเนินการภายหลังการเรียนรู้เพื่อให้จัดทำ KPIs ต่อยอดใช้ได้จริงในองค์กร

วิธีการเรียนรู้

** การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่

** การบรรยายอย่างย่อ

** การเล่าและอธิบายกรณีศึกษางาน HR

** การระดมสมอง การนำเสนอรายกลุ่มพร้อมคำแนะนำ

** การถาม-ตอบ พร้อมคำแนะนำ

** ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. Novotel Hotel Bangkok sukhumvit 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล เทรนนิ่งแอนด์ คอนซัลเเทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สุธาสินี (คุณอ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • LINE Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ