หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมLogical and Critical Thinking

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ


เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"เดินหมากรุก…ยังต้องคิด

 การตัดสินใจเรื่องสำคัญ จะไม่คิดได้อย่างไร"


หลักการและเหตุผล

        คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ด้วยวิธีคิดแบบ Critical Thinking " การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆในการดำเนินงานขององค์กร บางครั้งที่ข้อมูลและสถานการณ์ไม่เปลี่ยน แต่ระบบความคิดที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบความคิดแบบ Critical Thinking ที่ต้องการความรอบคอบและการมองให้รอบด้าน และพยายามหามุมโต้แย้ง ทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกใหม่ๆในทางออกของปัญหานั้นๆและส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

          หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีคิดแบบต่างๆ และรูปแบบของกรอบการตัดสินใจ เข้าใจถึงหลักในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ


Key Contents

♟ 5 thinking : Critical, Logical, Lateral, Creative, and Strategic

     5 ระบบคิด : วิพากษ์ ตรรกะ นอกทาง สร้างสรรค์ และ เชิงกลยุทธ์

♟ 3 Framings of The Issue

     3 รูปแบบการวางกรอบปัญหาเพื่อการตัดสินใจ

♟ 6 Critical Thinking Process

     กระบวนการคิดทั้ง 6 ขั้นตอนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและประเมินสิ่งต่าง ๆ อย่างมีระบบและตัดสินใจด้วยข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

♟ Situation Analysis : Risk Taking or Risk Averse

     การวิเคราะห์สถานะการณ์ สถานะการที่สูญเสีย เสียเปรียบ หรือสถานการณ์ได้เปรียบ ทำให้รับความเสี่ยงไม่เท่ากัน

♟ Biasness

     รู้จักกับการลำเอียง การเข้าข้างตนเอง การลำเอียงที่ส่งผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์ และแนวทางการคิดเชิงวิพากย์เพื่อไม่เกิดการลำเอียง

♟ Fact/Data, Opinion, Potential Problem

     ความแตกต่างระหว่าง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิด และ ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นใน อนาคตและผลการตัดสินใจ ผลกระทบจากการตัดสินใจ


Key Benefits

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงระบบความคิดและกระบวนการในการตัดสินใจเปิดรับความคิด ยอมรับความแตกต่าง และกล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิดเชิงวิพากษ์อย่างมีตรรกะ กล้านำเสนอและสร้างทางเลือกใหม่ ๆ

ในการแก้ไขปัญหา

3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขที่ถูกต้องและรวดเร็ว


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/840/logical-and-critical-thinking/วิทยากร

ผศ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

- อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการดำเนินงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนข้อมูลอื่นๆWEB : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/840/logical-and-critical-thinking/

APPLY : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=840 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงแรม Swissotel le concorde ถ.รัชดา

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
  • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: public@sbdc.co.th
  • เว็บไซต์: www.sbdc.co.th
  • LINE Id: @strategiccenter

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ