หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 22

รายละเอียด หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 22

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 22 (Human Resource Development Certificate Program รุ่นที่ 22)


หลักการและเหตุผล

       องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่ามากที่สุด

       คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง


วันที่จัดงาน:

วันที่ 11 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2567 (2-3 วัน/สัปดาห์)

อบรมวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM


หัวข้อการอบรม

1. การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Development and Planning)


2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Based HR Development)


3. การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน (Effective Performance Management)


4. การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent Management & Succession Planning)


5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)


6. การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท

(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)

ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/4cL91qq 

สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: https://bit.ly/3PNmVhV


!! รับจำนวนจำกัด !!


*สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น

**การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237


วิทยากร

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าตอบแทน


ดร.บำรุง สาริบุตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ


อ.สรวุฒิ หรณพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์


ดร.กติกา ทิพยาลัย

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อ.อภิชาติ ขันธวิธิ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ QGEN Consultant และ HR The Next Gen


ดร.บดี ตรีสุคนธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ข้อมูลอื่นๆจัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบอร์ติดต่อ : 0898937286, 02-2186237


ผู้ประสานงาน คุณนารากฤช

089-8937286, 02-2186237

chulalearn@gmail.comตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 11 มิ.ย. 2024 - เสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2024 18:00 - 21:00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2404-0042
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 110
 • หมวดหมู่: การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ
 • คำค้นหา: หลักสูตร วุฒิบัตร จุฬา, พัฒนา ทรัพยากรบุคคล จุฬา, อบรม จุฬา, หลักสูตร Human Resource Development, Certificate จุฬา, วางแผน และ บริหาร ทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนารากฤช
 • เบอร์มือถือ: 089 893-7286
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-2186237
 • อีเมล: chulalearn@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://campaigntraining.net/
 • LINE Id: @cu_learn

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ