ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนงานการมอบหมายงานการควบคุมงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 21 มิถุนายน 2567

รายละเอียด ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนงานการมอบหมายงานการควบคุมงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 21 มิถุนายน 2567

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนงานการมอบหมายงานการควบคุมงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 21 มิถุนายน 2567

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหัวหน้างานถือได้ว่าเป็นตัวกลางที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน โดยการนำนโยบายที่องค์กรกำหนดไว้ มาดำเนินให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ ผ่านบทบาทในการบริหารงาน คือการวางแผนงาน (Planning) การมอบหมาย (Assignment) การควบคุม (Control) และติดตามงาน (follow-up) ทว่าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบารณ์ทั้งสิ้น องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ เทคนิค และวิธีการที่ถูกต้องให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้มีการบริหารงานอย่างมีระบบ และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ Planning Assignment Control and Effective follow-up) มุ่งเน้นการเรียนรู้เทคนิคการวางแผนงาน ทักษะการวิเคราะห์งานแต่ละระดับ เทคนิคการควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย และการติดตามงานอย่างมืออาชีพ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงาน จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างค่านิยมในการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ และเพื่อให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจ เกิดแรงจูงใจในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

•ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้างาน

•ผู้ที่เตรียมความเป็นหัวหน้างาน

•ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

รูปแบบการการอบรม

•การบรรยาย 40%

•กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

•กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย

•อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

ระยะเวลาอบรม

•1 วัน (6 ชั่วโมง)

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1 : Planning

•ปรับ Mindset การทำงานร่วมกัน

•ผู้ที่มีผลต่อการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

•เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการวางแผนงาน

•การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3D

•หลัการวางแผนงานด้วย PDCA

Workshop 1 : กำหนดเป้าหมายในการวางแผนงาน

Module 2 : Assignment

•วิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงาน 4 นัก

•5 เทคนิคการมอบหมายอย่างมืออาชีพ

•เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน

•เรียนรู้คุณค่าของเวลา และกฎธรมชาตของเวลา

Workshop 2 : ค้นหาข้อดีของการมอบหมายงาน

Module 4 : Control & Follow-up

•เทคนิคการติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย

•หลักการติดตามงานแบบเชิงรุกด้วย HORENSO

•หลักการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

Workshop 3 : ทำลายกำแพงของการมอบหมายงาน

Module 3 : Follow-up

•5 เคล็ด (ไม่) ลับ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน และการติดตามงาน

•สร้างความตระหนักการวางแผนงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน และการติดตามงาน

•สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

Workshop 4 : ค้นหาอุปสรรค์ของการติดตามงาน

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 


ข้อมูลอื่นๆติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงเเรมเเรมเเบรนท์ สุขุมวิท ติด BTS อโศก

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2406-0002
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 51
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: www.tesstraining.com

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์ กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสาลินี
 • เบอร์มือถือ: 098 820-9929
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0988209929
 • อีเมล: inwtraining.sale@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.tesstraining.com
 • LINE Id: inwtraining