อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนั้นมีปัญหาอะไร หรือส่อเค้าว่ากำลังจะเกิดปัญหาอะไร สาเหตุอยู่ตรงไหน

หลักมีอยุ่ว่า If you can’t measure it, you can’t manage it ถ้าท่านวัดไม่ได้ ท่านก็บริหารจัดการมันไม่ได้ การตั้ง KPI (Key Performance Indicator – ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ)

จึงเป็นเสมือนหน้าปัทม์ที่บอกให้ผู้บริหารทราบและติดตามสถานการณ์ของทุกปัญหาได้ตลอดเวลาเพื่อสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที


ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบทราบวิธีการใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและนำ KPI ไปใช้เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์กับวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการบรรยาย
 - การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร
 - การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร
 - ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์
 - วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้
 - ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรือ KSF – Key Success Factor หรือ
 - ปัจจัยที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร
 - การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง
 - ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC)
 - การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard
 - กำหนด Key Performance Indicator (KPI – ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม
 - หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง ๆ
 - การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน
 - ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI
 - ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ


วิทยากร
คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A. (Econ.), X-MBA
ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)


ข้อมูลอื่นๆปกติ
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท


เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A. (Econ.), X-MBA
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณอรวรรณ/Sundae Solutions Co., Ltd
 • เบอร์มือถือ: -
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-2356827
 • อีเมลล์: Orawan.s@brainasset.com
 • เว็บไซต์: -
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha