อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
Excel ในงาน HR

Excel ในงาน HR

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล :

          การเรียนรู้ MS Excel โดยศึกษาลึกลงไปในแต่ละลักษณะงาน จะยิ่งทำให้เกิดการพัฒนาระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการออกแบบระบบงานที่เป็นอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ได้กับหลากหลายลักษณะงาน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resource Management : HR เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน และระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ซึ่งทั้งหมดนี้ ในปัจจุบันสามารถใช้ไอทีเข้าไปแทรกได้ในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเฉพาะงาน หรือการประยุกต์ใช้ MS Excel

          หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ MS Excel ในงาน HR ได้เห็นตัวอย่างของการสร้างเงื่อนไขการคำนวณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามฟังก์ชันของงาน HR เรียนรู้การเขียนสูตรคำนวณ ที่ผู้เรียนอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “Excel ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ?” ฝึกปฏิบัติจริงกับตัวอย่างลักษณะต่างๆ ภายใต้การแนะนำของวิทยากรและทีมงาน

คำถามที่หลักสูตรนี้ มีคำตอบ

• บริษัทมีพนักงานเพียงไม่กี่คน ไม่อยากเสียเงินซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป จึงต้องการใช้ Excel ซึ่งมีอยู่แล้ว เพื่อการจัดการฐานข้อมูลพนักงาน ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่? อย่างไร?

• ต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลแบบสรุปให้กับผู้บริหาร แต่เงื่อนไขตัวเลขมักจะเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ จะมีวิธีใดบ้างที่ให้ Excel สรุปข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อเงื่อนไขตัวเลขเปลี่ยนแปลงไป

• เพียงแค่พิมพ์รหัสพนักงานลงไป แล้วต้องการให้ Excel แสดงรายละเอียดข้อมูลของพนักงานออกมาได้หรือไม่?

• ต้องการให้แสดงอายุงาน ณ วันปัจจุบันโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งเมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาได้หรือไม่?

• จะทำอย่างไร? ถ้าต้องออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับพนักงานครั้งละหลายๆ คน โดยไม่เสียเวลา

• มีแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อยๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องเสียเวลามาสร้างใหม่ทุกครั้ง จะทำอย่างไรดีเพื่อลดเวลาและความยุ่งยากตรงนั้น

• ทราบว่า Excel มีความสามารถในการคำนวณที่เยี่ยมยอด แต่เขียนหลักสูตรคำนวณไม่เป็น เคยซื้อหนังสือมาอ่าน แต่ไม่มีตัวอย่างที่ตรงกับงานของ HR เลย

• มีข้อมูลเดิมที่ทำด้วย Excel ซึ่งเก็บชื่อและนามสกุลของพนักงานอยู่ในช่องเดียวกัน ต้องการที่จะแยกออกจากกันเป็นคนละคอลัมน์ แต่มีรายชื่อพนักงานหลายร้อยคน จะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำได้เร็วกว่าการมาพิมพ์ใหม่ทีละคน

• เจ้าหน้าที่คนเก่าได้ทำการเก็บข้อมูลพนักงานแบบแยกแยะละเอียดมาก เช่น ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ ถนน อำเภอ จังหวัด ฯลฯ แต่ต้องการที่จะให้ข้อมูลรวมกัน เช่น ชื่อกับนามสกุล บ้านเลขที่กับถนน อำเภอกับจังหวัด เพื่อประหยัดเนื้อที่เวลาพิมพ์ซองจดหมายจะทำได้อย่างไร

• และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งคำถามต่างๆ เหล่านี้ คุณจะได้พบคำตอบ พร้อมทั้งตัวอย่างจริง ที่คุณสามารถทดลอง และนำกลับไปใช้ในการทำงานของคุณได้

หัวข้อการอบรม

• เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel

• การเขียนสูตร และข้อพึงพิจารณาในการเขียนสูตรคำนวณใน Excel

• ลำดับความสำคัญในการคำนวณของ Excel

• ฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ Excel ในงาน HR

    o กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา

 วันที่ เช่น DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY

 เวลา เช่น TIME, HOUR, MINUTE, NOW

    o กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและตัวอักษร

 ค้นหาและแทนที่ข้อความ เช่น FIND, SEARCH, SUBSTITUTE

 ดึงอักขระบางส่วนออกจากข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID

    o กลุ่มฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์และคำนวณ

 หาผลรวม เช่น SUM, SUMIF, SUMPRODUCT

 จำนวนเต็มและทศนิยม เช่น INT, CEILING, FLOOR, ROUND

    o กลุ่มฟังก์ชันด้านการค้นหาและอ้างอิง

 ค้นหาข้อมูล เช่น VLOOKUP, INDEX, MATCH

 การอ้างอิงตำแหน่งข้อมูล เช่น ROW, ROWS, COLUMN, COLUMNS

    o กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ

 การนับจำนวน เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIF

 การจัดลำดับ เช่น MAX, MIN, LARGE, SMALL, AVERAGE

• การหาผลรวม และการนับจำนวน แบบมีเงื่อนไข (1 เงื่อนไข หรือมากกว่า 1 เงื่อนไข)

• ข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel และการคำนวณเกี่ยวกับวันที่และเวลา

• การสร้างตารางฐานข้อมูลพนักงานเบื้องต้น

• ฝึกปฏิบัติ (Workshop) o การสร้างตารางการแจ้งเตือน เมื่อครบกำหนดทดลองงาน

    o การหาอายุงานแบบอัตโนมัติ และสิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน

    o การคำนวณหาระยะเวลาทำงาน มาสาย กลับก่อน และค่าล่วงเวลา

    o การสร้างเงื่อนไขในการคำนวณ (IF-Conditional)

    o การสร้างรายการเลือก (List)

    o การทำแบบฟอร์มใบสลิปเงินเดือน และการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล

    o การทำจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน, หนังสือเตือน หรือหนังสือรับรอง ด้วย Mail Merge

    o ฯลฯ

• แนะนำตัวอย่าง การใช้ Excel ในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

• แนะนำตัวอย่าง การสร้างรายงานสรุปประจำเดือน (HRIS Monthly Report)

• ฯลฯ

อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

โรงแรมเซนต์เจมส์

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

โอนเงินก่อนอบรม 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 27 มี.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: KNC Training Center
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-1912509
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha