อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การจัดทำ COMPETENCY DICTIONARY MODELING เพื่อพัฒนาองค์กร

การจัดทำ COMPETENCY DICTIONARY MODELING เพื่อพัฒนาองค์กร

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล :

ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเวลา การพัฒนาพนักงานที่ตรงตาม Competency ที่องค์กรต้องการ จะช่วยให้เพิ่มศักยภาพพนักงานและองค์กรจะได้รับผลการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนา Competency

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมโยงการนำ Competency ไปใช้ในการบริหารและวางแผนการพัฒนาพนักงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการจัดทำ Competency Dictionary เบื้องต้น

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับเปลี่ยนและกำหนด Competency ของงานตามหน้าที่แต่ละตำแหน่งที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรได้เอง

หัวข้อการอบรม

1. What and why Competency?

2. Competency for organization development

3. Competency for individual development

4. How to create model of Competency dictionary?

5. How to differentiate competency proficiency level?

6. How to apply competency for positions in company?

7. New competency development

8. Workshop : COMPETENCY DICTIONARY MODELING


กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


รูปแบบการฝึกอบรม

- การบรรยายจากวิทยากร

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม

- การประชุมกลุ่มย่อย การฝึกปฏิบัติ (Workshop) โดยวิทยากรให้คาแนะนำให้คาปรึกษา

อาจารย์ไพบูลย์ คุเณนทราศัย

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 5 มิ.ย. 2019 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1905-0114
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 390
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: KNC Training Center
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-1912509
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha