คอร์สอบรม Excel Advanced for Special Functions

Excel Advanced for Special Functions

รายละเอียด Excel Advanced for Special Functions

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเนื้อหาการอบรมสัมมนา:

1. ทบทวน Excel เฉพาะในส่วนที่สำคัญ

2. เทคนิคการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชัน)

• งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative

• งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute

• งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute+Relative

• ความแตกต่างของการอ้างอิงเซลล์ แบบใช้ชื่อจริง กับ ใช้ชื่อเล่น เช่น =SUM(Sheet1!A1:A10000) กับ =SUM(ยอด)

• ประโยชน์ของการตั้งชื่อเล่น (Range Name) เช่น นำชื่อเล่นไปใช้ในการคำนวณข้ามชีต หรือ ข้ามไฟล์

• เทคนิคเกี่ยวกับชื่อเล่น (Range Name)

3. เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกทาง  

• วิธีการทำให้สูตรสั้นลง

• แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังก์ชัน

4. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข 

• เช่น ABS, INT, TRUNC, ROUND, SIGN ฯลฯ

5. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ 

• เช่น UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN, LEFT, RIGHT, MID ฯลฯ

6. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่/เวลา 

• เช่น TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ

7. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข

• IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS ฯลฯ

8. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง

• VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE ต่างกันอย่างไร, HLOOKUP ISERROR ฯลฯ

9. การประยุกต์ใช้สูตร/ฟังก์ชัน Array ที่สูตร/ฟังก์ชันธรรมดาไม่สามารถทำได้ 

• รู้จักสูตรแบบ Array

• เริ่มต้นสูตร Array

• ตัวอย่างฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Array เช่น MAX(IF, MIN(IF ฯลฯ

10. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Formatting)

11. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation)

• การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำ

• การสร้าง Dropdown ซ้อน Dropdown

• ฯลฯ

หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระโดย อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์”

ลักษณะการฝีกอบรม

• บรรยาย

• สาธิต

• ปฏิบัติ

• Workshop

• ผู้เข้าอบรมกรุณาจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเพื่อฝึกปฏิบัติลงโปรแกรม Microsoft Excel version 2010 ขึ้นไปข้อมูลอื่นๆอัตราค่าสัมมนา ราคาก่อน vat 7%

ราคาปกติท่านละ 3,900

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900

ติดต่อสำรองที่นั่ง คุณจิ๋ว

โทร 089 606 0444, 090 645 0992

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com

E-mail : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.comตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 19 ส.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. Grand Sukhumvit Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: จิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมล: hrdzentertraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • LINE Id: hrdzenter