อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
การพัฒนาความสามารถและจัดระดับทักษะของพนักงาน

การพัฒนาความสามารถและจัดระดับทักษะของพนักงาน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร

การพัฒนาความสามารถและจัดระดับทักษะของพนักงาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00-12.00 น.

ในรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนหลายแห่งมีปัญหาเรื่องการรักษาคนเก่ง ผู้มีทักษะประสบการณ์และมีความสามารถ หรือรวมเรียกว่าพนักงานดาวเด่น ไว้ในองค์กร จึงมีแต่คนระดับปานกลาง หรือต่ำกว่าระดับปานกลางทำงานอยู่กับองค์กร ทำให้ผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กรไม่สูงพอที่จะแข่งขันกับตลาดได้ ยิ่งโลกเจริญขึ้น เทคโนโลยีพัฒนาไปเร็ว ประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการบริหารธุรกิจเท่านั้น คือตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จของธุรกิจการแข่งขันที่รุนแรง และตัวปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าวก็คือ “ทรัพยากรบุคคล” นั่นเอง

ดังนั้นการรักษาพนักงานดาวเด่น ผู้มีความสามารถ ไว้ในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสนใจกับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษเริ่มตั้งแต่การสรรหาคนเก่งเข้ามาก่อน แล้วก็มาพัฒนาให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมๆ กันนั้น ก็จะต้องหาทางเก็บรักษาพนักงานกลุ่มนี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุดด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจความสำคัญของการรักษาพนักงานที่มีทักษะ ความสามารถให้อยู่กับองค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเทคนิคและกระบวนการบริหารจัดการพนักงานที่มีทักษะ ความสามารถ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการ และการสร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานกลุ่มนี้ ให้ทำงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

หัวข้อการอบรม

1. การให้ความรู้ ความ เข้าใจ พนักงานที่มีทักษะ ความสามารถสูง ขององค์กร ประกอบด้วย

- ความสำคัญและประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการบริหารพนักงาน

   ทักษะ ความสามารถสูง

              - คุณสมบัติและคุณลักษณะของพนักงาน ที่มีความสามารถสูง

      - เครื่องมือและเทคนิคในการจำแนกพนักงานในกลุ่มนี้

      - พนักงานที่มีความสามารถสูง ส่วนใหญ่ มีความต้องการอะไร จากองค์กร

รูปแบบการเรียนรู้ : บรรยาย อภิปราย มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคของการจำแนกพนักงาน โดยใช้ เครื่องมือ Functional competency มาช่วยประเมิน และ เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนที่มีศักยภาพสูง อย่างแท้จริง

2. กระบวนการวิเคราะห์พนักงานเพื่อให้ได้มาถึง พนักงานที่มีศักยภาพสูง ประกอบด้วย

- การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลงานและการประเมินศักยภาพ ของพนักงาน

- นำเครื่องมือ competency มาใช้ในการวิเคราะห์หาพนักงานที่เป็น Talent

- เทคนิคการบริหารจัดการพนักงานทั้ง 4 ประเภท ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

              - Workshop จากกรณีศึกษา ของวิทยากร

3. การจัดเตรียมแผนการรักษาพนักงานที่มี ความรู้ ความสามารถสูง ไว้กับองค์กร ประกอบด้วย

o เทคนิคการจัดทำแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน

                    โดยการมอบหมายงาน ตามศักยภาพของพนักงาน

o การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)

o เทคนิคการจัดทำแผนการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

                    (Career Development) โดยไม่ต้องมีตำแหน่งรองรับ

o เทคนิคการบริหารจัดการบริหารผลตอบแทน (Compensation Management)

                    และการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นให้กับพนักงาน

o เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ ด้วยวิธีต่างๆ นอกเหนือจาก ค่าจ้าง มาเป็น

                    การจ่ายเงินค่าความสามารถ ตามตำแหน่งงาน

ค่าสัมมนาท่านละ 1,200 บาท

(ไม่รวม VAT 7%)รับจำนวนจำกัด

การชำระค่าอบรม “หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น”

ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 732-2458238 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

ติดต่อสอบถามที่ คุณตุ้ม 02-1753330 มือถือ 0868929330

Email :info.ptstraining@gmail.com www.ptstraining.in.th
ข้อมูลอื่นๆค่าสัมมนาท่านละ 1,200 บาท

(ไม่รวม VAT 7%)รับจำนวนจำกัด

การชำระค่าอบรม “หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น”

ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 732-2458238 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

ติดต่อสอบถามที่ คุณตุ้ม 02-1753330 มือถือ 0868929330

Email :info.ptstraining@gmail.com www.ptstraining.in.th


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 2020 09:00 - 12:00 น. Home Office

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Professional Training Solution Ltd.,
  • ชื่อผู้ติดต่อ: อรัญญา
  • เบอร์มือถือ: 086 618-3752
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0868929330
  • อีเมลล์: ptstraining3@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.ptstraining.in.th
  • Line Id: ptstraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha