อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
Project Management Strategy : การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์

Project Management Strategy : การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมที่มาของหลักสูตร

        การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆ ขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าทำให้งานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานประจำและงานที่ต้องทำซ้ำ ลดน้อยลง นั่นก็หมายถึงจะเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น และมีความเป็นไปได้น้อยลงที่เราจะทำงานให้สำเร็จได้ด้วยฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร ซึ่งมุ่งการดำเนินงานประจำวันแบบวันต่อวัน ในขณะเดียวกันความกดดันจากการแข่งขัน ก็ได้บังคับให้ทุกหน่วยงานต่างต้องทำงานของตนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะผู้บริหารหรือหัวหน้าจำเป็นที่จะต้องใช้ การบริหารโครงการ มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักคือ เวลา, ต้นทุน หรืองบประมาณ และขอบเขตของเป้าหมาย ให้ได้อย่างมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพ โดยที่มีปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงไม่มากก็น้อย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน การติดตามควบคุมอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงให้การดำเนินงานดียิ่งๆขึ้นไป

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. กระบวนการบริหารโครงการทั้งระบบ

  2. ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ช่วยทำให้เสร็จทันเวลาในโครงการ

  4. ช่วยทำให้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนที่ต่ำที่สุด

  5. ช่วยให้งานบรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

  6. สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมหลายๆ ด้าน

  7. ช่วยให้สามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้โดยการวางแผนการสร้างระบบงาน และการจัดตารางการควบคุมทั้งต้นทุนและคุณภาพ

หัวข้อการสัมมนา

Phase 1 : Project Definition

- ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ (คุณภาพ, เวลา, ทรัพยากร &ต้นทุน)

- รายการชี้แจงภาพรวมของโครงการ

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (ปริมาณ และคุณภาพ)

- การกำหนดกลยุทธ์โครงการ

- SWOT Analysis, TOWS Matrix

- การเขียนรายงานเอกสารอนุมัติโครงการ

Phase 2 : Project Planning

- การจำแนกโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure)

- โครงสร้างของโครงการ (Project Organization)

- แผนผังความรับผิดชอบหน้าที่ในงาน (Linear Responsibility Chart)

- รายการเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)

- การกระจายทรัพยากร (Resource Allocation)

Phase 3 : Project Execution

- การกำหนดงานและลำดับหน้าที่งานตามตารางเวลา

- แผนผังลูกศร และแผนภูมิแท่งแนวนอน

- Precedence Diagram Method (PDM)

- Program Evaluation and Review Techniques (PERT)

- Critical Path Method (CPM)

Phase 4 : Project Monitoring

- การตรวจสอบงาน

- การวัดความก้าวหน้าระหว่างดำเนินงาน

- การทดสอบ & การสอบบัญชี

Phase 5 : Project Closing

- ขั้นตอนการปิดโครงการ

- รายงานการปิดโครงการ

* ประเมินผลโครงการและการนำไปปรับใช้โครงการ

สรุปทบทวน และถาม-ตอบ

Remarks :

***เตรียมโครงการล่วงหน้าของแต่ละกลุ่ม เพื่อระดมความคิดทำกิจกรรมกลุ่ม “The Project”

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1. บรรยาย 40% , Workshop 60%

2. Workshop ทดลองปฏิบัติจริงอยู่ในรูปแบบโครงการ “The Project”

3. เรียนรู้จาก Case จริง ขององค์กร เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้งานจริง

4. ร่วมกันสะท้อนความคิด เรียนรู้ร่วมกัน

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้ที่มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ (Project Management)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 24 มิ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha