อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยภาระงาน และการบริหารกำลังคน

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยภาระงาน และการบริหารกำลังคน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ 2 วัน : 

วันที่ 1  :  (เวลา  09.00-16.00 น.)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน        

- ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount) เท่าไร         

- เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด         

- วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน  

ลงลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)  

- การวิเคราะห์อัตรากำลังคืออะไร  

- ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง และบริหารกำลังคนขององค์กร  

- รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

     > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ      

    > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ  

    > Workshop : เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง  

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload) 

- ภาระงาน (Workload) และการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร  

- ส่วนประกอบของภาระงาน 

- แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน          

- ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร      

- สูตรการคำนวณอัตรากำลังตามภาระงาน  

- ฝึกปฏิบัติ : จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรและเลือกใช้สูตรตามแนวที่เหมาะสม  

- เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม  จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรของท่าน    

- คำนวณระยะเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี     

- สูตรคำนวณอัตรากำลังขององค์กร      

- ฝึกปฏิบัติ : กำหนด Parameter ของสูตรคำนวณอัตรากำลัง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร  วันที่ 2 :       (เวลา 09.00-16.00 น.)

ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน 

- ข้อมูลงานที่แต่ละหน่วยงาน (แผนก/ฝ่าย) ต้องทำ 

- ฝึกปฏิบัติ : ระบุงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร  

- ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน     

     > Work Instruction ขององค์กร             

     > Chart ต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำไว้  

- ข้อมูลระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน            

- ข้อมูลปริมาณงาน 

- ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ 

แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

- การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน 

- แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน  

- แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน 

- ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร   

- ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ 

- ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน และวิทยากรให้คำแนะนำ  

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของวิทยากร  

ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy) 

- กรณีศึกษานโยบายบริหารกำลังคน และฝึกปฏิบัติการ 

การกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคนและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี.. 

- จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage) 

- จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus) 

- Workshop : มาตรการขององค์กรกรณี      

   >  Workforce Shortage     

   >  Workforce Surplus

ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา  

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนและการนำไปใช้ในองค์กร                     


————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาด SME        

ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR  

ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน Workforce Planner ขององค์กร  


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำค่าบริการอบรม : 7,800.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,346.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 2 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 7,600.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาทั้ง 2วัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


 


ข้อมูลอื่นๆสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 12 ส.ค. 2020 - พฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. Arize Hotel - ถ.สุขุวิท

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี(อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.co.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ