อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total cost reduction Awareness)

การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total cost reduction Awareness)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนในการทำงาน เพื่อให้สามารถทำกำไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการทำงาน โดยการสร้างจิตสำนึกของการประหยัดและใช้กิจกรรมคุณภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลดต้นทุนการทำงานให้กับองค์กร ซึ่งมีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ หากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการทำงาน ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

  เทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในการบริหารงาน Muda หรือความสูญเปล่า อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย การปรับเปลี่ยน การทำใหม่ และการถกเถียง

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน โดยเป็นการลดต้นทุนการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามหลัก 4M (Man/Machine/Method/Materials) อย่างง่าย และพนักงานในทุกระดับจะได้ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการลดต้นทุนการทำงาน ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 uเพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการทำงาน อย่างเป็นระบบ

 vเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

 wเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

 เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

 ‘เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

หัวข้อการอบรม

1. หลักการดำเนินธุรกิจและงานบริการในปัจจุบัน

2. งานและการสร้างผลงาน คืออะไร

3. “กำไร” ขององค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งใด

4. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “ต้นทุน”

5. รูปแบบของต้นทุนในการทำงาน

 Øต้นทุนคงที่ Øต้นทุนแปรผัน

6. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “ความสูญเสีย”

7.ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “7+1 Wastes’

8. “คุณภาพ” กับความอยู่รอดขององค์กร

9. การทำงานด้วยความรอบคอบและเป็นมืออาชีพ เพื่อลดความสูญเสีย

9. การประยุกต์ใช้กิจกรรมในองค์กร เพื่อลดต้นทุน

10. เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน

11. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ

 Work Shop1 “ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความสูญเสียในการทำงาน”

 Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”

 Work Shop3 “มาสร้างเป้าหมายการลดต้นทุนด้วยการทำงานเป็นทีม”

กลุ่มเป้าหมาย: หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 ¶การบรรยาย 50 %

 ¶เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

 ¶กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%

วิทยากรโดย… อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

 วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารและเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement/ 7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส./การบริหารการซ่อมบำรุง/TPM / TQM /ความปลอดภัย / การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


Promotion

เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท,

สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน (ปกติ 3,900 บาท/ท่าน) ก่อน VATข้อมูลอื่นๆสามารถจัดเป็น In-House Training ได้

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก

โทร./Line : 063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com

www.chosenthebest.comตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 4 ก.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha