อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
สัมมนา online หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management

สัมมนา online หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมราคาพิเศษสมัคร เพียงท่านละ 1,500.-

พิเศษเพียงสมัครอบรมครบ 3ท่าน เข้าอบรมฟรี!!ทันทีอีก 1ท่าน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ และการนำไป Implement

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

• หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร

เนื้อหาการบรรยาย

• ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานของกิจการ (Risk-Based Performance Management

• ความสัมพันธ์ระหว่างบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี่

• กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากล (New Enterprise Risk Management)

• บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

• Workshop 1: บทบาทของผู้มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง (กิจกรรมกลุ่ม)

• กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)

o ประเภทความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)

o การระบุความเสี่ยง

o การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

o การ SWOT ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่างในองค์กร

o การกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง

o การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Management& Prioritization)

o การจัดทำแผนปฏิบัติการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)

o การจัดทำรายงานความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation & Internal Audit)

• แนวทางการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือที่ใช้ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

• Workshop การวิเคราะห์และกระบวนการหาความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (โดยมีแบบฟอร์มต่างๆให้ ,กิจกรรมกลุ่ม)ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 20 ก.ย. 2021 13:00 - 16:00 น. online ผ่าน Program Zoom ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: hrdzentertraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha