อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานกด Like

ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานกด Like

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

 ถ้าพูดไปแล้วทุกคนก็อยากมีความสำเร็จในชีวิตการทำงานด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าใครจะอยู่บทบาทไหน และบางคนก็เริ่มมาจากลำดับพนักงาน และก้าวหน้าต่อ ๆ ไปในการทำงานของตนเอง ซึ่งความเป็นพนักงานหากต้องการความสำเร็จเราต้อง ปฏิบัติงานให้หัวหน้าปลื้มก่อน หรือกด Like ให้กับเรา และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในทีม ก็มาจากพนักงานที่ร่วมกันทำงาน และส่งผลให้ทีมมีผลงานที่ดีเช่นกัน ถ้าทีมใครได้ลูกน้องดี มากฝีมือ ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอน ใคร ๆ ก็อยากได้ร่วมงานด้วย องค์กรก็อยากรักษาทั้งคนที่เก่ง และคนดี ถ้าเราเป็นทั้งคนเก่ง คนดี รับรองว่าความเจริญก้าวหน้าในการทำงานย่อมอยู่ไม่ไกล หัวหน้าเองก็ชื่นชอบ

การพัฒนาตนเองควรเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนควรตระหนักถึง การทำงานที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของหัวหน้าให้ได้ การเป็นลูกน้องจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องสามารถรับรู้ความคาดหวังของหัวหน้าและแบ่งเบาภาระงานได้ การพัฒนาตนเองให้เป็นที่ถูกใจของหัวหน้าและเป็นที่ยอมรับขององค์กรถือเป็นภาระหน้าที่ที่พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึง และพัฒนาตนเองเพื่อสามารถไปสู่ความสำเร็จของงาน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการการเป็นลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ การสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน

2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุงการทำงาน บรรยากาศการทำงานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นไปอย่างที่หัวหน้าต้องการ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติในแง่มุมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลงานที่เป็นที่ยอมรับของหัวหน้าและองค์กร

หัวข้อการอบรม

1. เรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จในการทำงาน

2. เรียนรู้มุมมอง แง่คิด ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในองค์กรร่วมกัน

3. เรียนรู้การสำรวจศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยในตนเอง

4. เรียนรู้ความเข้าใจบทบาท และหน้าที่ ของการเป็นพนักงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อการสนับสนุนผู้บังคับบัญชาให้ประสบความสำเร็จในงาน

5. เรียนรู้ความคาดหวังของหัวหน้างานที่มีกับลูกน้อง นำไปสู่การเป็นพนักงานที่ดี

6. เรียนรู้การปรับ เปลี่ยน พลิก พัฒนา วิธีคิดและสร้างความรู้สึกที่ดี ในการพัฒนาตัวเองและทีมงาน

7. เรียนรู้ความเป็นพนักงานแบบไหนที่เป็นมืออาชีพ ที่หัวหน้าและองค์กรต้องการ

8. เรียนรู้การสื่อสารที่ดี มารยาทการทำงานที่หัวหน้าปรารถนา

9. เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานกับหัวหน้างาน และผู้อื่น

10. เรียนรู้ว่าเราจะช่วยให้นายทำงานได้สะดวก สบาย ขึ้นได้อย่างไรบ้าง

11. เรียนรู้ประโยชนที่ลูกน้องจะได้รับจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเจ้านาย

12. เรียนรู้การตระหนักในคุณภาพของงานที่จะเป็นผลงานในการปฏิบัติงาน

13. เรียนรู้เข้าใจคำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPY ในการทำงานร่วมกับบุคคลรอบข้างในองค์กร

14. เรียนรู้วิธีสร้างสุขและสนุกกับงาน ด้วยหลัก “อย่า” และ 7 อุปนิสัยที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ

15. เรียนรู้การหาสาเหตุเพื่อการลดปัญหาความผิดพลาดในขณะทำงานเพื่อให้ได้คุณภาพงาน

16. สรุป ถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลภายในองค์กร

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %

2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%

3. มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรมตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ