อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
หลักสูตร การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการ

หลักสูตร การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คน มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

กรณีที่นายจ้างมีสำนักงานสาขา หรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ต่างหากและมีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปก็จะต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คณะ ในหน่วยงานหรือสาขานั้นๆด้วย หากสถานประกอบการใดที่มีคณะกรรมการลูกจ้างตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์อยู่แล้ว คณะกรรมการลูกจ้างทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน ประกอบการ

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีแนวคิดในการบริหารจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบการ

3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจกฎระเบียบและกฎหมายที่ต้องนำมาใช้และพึงระวังในการใช้

หัวข้อสัมมนา :

1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการดำเนินการอย่างไร

2. บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการ

3. ความรับผิดชอบ และบทบาทสำคัญของ คณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการ

4. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

5. ข้อพึงปฏิบัติ : สิ่งที่นายจ้างพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

6. การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและเหมาะสมกับนายจ้างและลูกจ้าง

7. การบริหารคณะสวัสดิการแบบ WIN-WIN

8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการ

9. บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน

10. กฎหมายสวัสดิการแรงงาน

11. หลักการกำหนดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ

12. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00- 16.00 น.)

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย / กรณีศึกษา

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการอบรม วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

สถานที่อบรม โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 สถานี BTS อโศก

อัตราค่าสมัคร 3,800 + 266 Vat 7% = 4,066 บาท(หัก ณ ที่จ่าย 3% )114 บาท =3,952 บาท

ชำระล่วงหน้าภายในวันที่ 18/10/63 ลดเหลือ 3,500 บาทตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 28 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 BTS อโศก

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2009-0077
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 164
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท สัมมนาเซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: พราว
 • เบอร์มือถือ: 092 263-3989
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0829306251
 • อีเมลล์: accseminarcenter@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://snctraining.odoo.com/
 • Line Id: 0922633989

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha