อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC

การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมที่มาของหลักสูตร

     ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่เรื่องการประเมินผลองค์กร และการกำหนดตัวชี้วัด (Performance Measurement and Key Performance Indicators) และแบบ Balance Scorecard (BSC) ซึ่งจะทำให้สามารถทราบถึงสถานะ และมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารองค์กร ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลโดยกำหนดเป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐานในกำหนดแผนดำเนินงานหรือการเขียน Action Plan ในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายหรือผลสำเร็จในการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบดังกล่าวข้างต้น


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและแนวทางในการเขียนแผนงานและการวัดผลสำเร็จขององค์กร

2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการวัดผลสำเร็จขององค์กรวิธีต่างๆ

3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดผลงานหลัก (KPI & BSC) ที่ถูกต้องใน การทำงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

Topics

Module 1 : Action Plan Technique and Target Writing

1) การวัดความสำเร็จขององค์กรแนวใหม่

2) เครื่องมือและวิธีการวัดความสำเร็จขององค์กรแนวใหม่

- Competency

- Key Performance Indicator (KPI)

- Balance Scorecard (BSC)

3) ความสัมพันธ์ของการเขียนแผนงาน และการวัดผลสำเร็จขององค์กร

4) เทคนิคการกำหนดเป้าหมายงาน (Target Writing)

5) เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงาน (Action Plan)

6) เจาะลึกเทคนิคและวิธีการเขียนแผนงาน (Action Plan) ทั้งระบบ

7) ความหมายและกระบวนทัศน์ของการประเมินผลปฏิบัติงาน (PE)

Workshop : Action Plan by Objective (APO)

Module 2 : KPI & BSC Concept and Standard in Practice

1) เครื่องมือและวิธีการของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(Competency + KPI) & BSC

2) ข้อควรพิจารณาและสาเหตุแห่งความล้มเหลวของ KPI

3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ KPI

4) การกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ (คุณภาพ,ปริมาณ,ต้นทุน,และเวลา)

5) แนวทางการสร้างระบบดัชนีวัดผลงานหลัก (KPI) - PDCA

6) แนวทางการสร้างระบบดัชนีวัดผลงาแบบสมดุล (BSC)

7) ตัวอย่าง : KPI & BSC ของมุมมองในด้านต่างๆ

8) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของงาน (KRA) ที่ได้จาก KPI

Workshop : Action Plan by using KPI & BSC in Practice


การฝึกอบรม ประกอบด้วย

การบรรยาย การระดมความคิดเห็น ตลอดจนการทำ Workshop รูปแบบ

กรณีศึกษา (Actual Situation Case Study) และสรุป, ถาม-ตอบ


คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม พนักงานทุกระดับ และหัวหน้างาน (Supervisor)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1808-0135
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 3,233
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: KNC Training Center
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 021912509
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ