วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer

รายละเอียด วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหลายองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านในหน่วยงานของตนเอง จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เฉพาะด้านให้กับพนักงานคนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมั่น และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ เน้นพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer) เพราะปัญหาที่หลายองค์กรกำลังเผชิญสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร คือ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสายอาชีพหรือสายงานที่ตนปฏิบัติงาน แต่ยังขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอด ดังนั้นหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เป็นวิทยากรภายในองค์กรเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมแผนการสอน การใช้เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน ตลอดจนวิเคราะห์ความจำเป็นในการอบรม และวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยากรภายในองค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายในการอบรม และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective )

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 พนักงาน

 หัวหน้างาน

 ผู้จัดการ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 การบรรยาย 40%

 กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 กรณีศึกษา 10%

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00–10.30 น. กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

• คุณสมบัติวิทยากรภายใน

• การเตรียมตัวของวิทยากรภายใน

• เคล็ด (ไม่) ลับ การลดความกังวล วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

10.30–10.45 น. พักเบรค

10.45–12.00 น. • การทำให้ผู้เรียนสนใจตั้งแต่เริ่มปรากฎตัว

• การสร้างความน่าเชื่อถือภายใน 3 นาทีแรก

• การใช้ภาษากาย การยืน และการเคลื่อนไหว วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

12.00–13.00 น. พักเที่ยง

13.00–14.30 น. • การประเมินการพูด พร้อมแนวทางฝึกฝนและพัฒนา

• การดำเนินการฝึกอบรมให้น่าสนใจ และชวนติดตาม

• การเตรียมองค์ประกอบต่างๆ แบบเทรนเนอร์มืออาชีพ วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

14.30–14.45 น. พักเบรก

14.45–16.00 น. • เทคนิคการสอน การกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพจากผู้เรียน

• การออกแบบโปรแกรม และการจัดเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม

Workshop ฝึกปฏิบัติสอนจริงรายบุคคล วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น / Workshop

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรมตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 19 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-645-0992
  • อีเมล: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • LINE Id: Line : hrdzenter