อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO

การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมใครควรเข้าหลักสูตรนี้.??? (Who should attend)

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative : MR) ทีมงาน HR หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล  จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐาน ISOวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)  :   หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

+ เข้าใจ และตีความตามข้อกาหนดของมาตรฐานการ ISO (International Organization for Standardization) ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

+ รู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO

+ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษาระบบ ISO และงานจัดทำระบบงาน HR


หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline)  :  

@  ข้อกําหนดและการตีความตามข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 22001:2018, ISO 45001:2018

@  การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO

           =>  แผนผังและการจัดโครงสร้างองค์กร

           =>  ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Job Description 

           => Training Needs และการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี

           =>  เกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการเลือกผู้สมัครให้ตามที่ต้องการ

           =>  การสอนงานหรือ OJT

           =>  การกำหนดสมรรถนะหรือ Competency

           =>  การจัดการความรู้หรือ KM@  ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในองค์กรขั้นนำ 

@  การเขียนเอกสารการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO พร้อมยกตัวอย่าง

           => ใบ CAR (Corrective Action Request) 

           => ใบ NC (Non-conforming) 

@  ฝึกปฏิบัติ : การเขียนเอกสารในระบบงาน HR 

@  ประเด็นที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมินเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมุมมองของที่ปรึกษา ISO 

@  ถาม-ตอบเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร@  การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)

วิธีการเรียนรู้  :        - บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture) พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย

          - เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคาแนะนาในการนาไปปรับใช้

          - ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารในระบบ ISO พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

          - อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร


วิทยากร  :  อาจารย์ ทิพอาภา  ลี้เจริญ  และ  อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

ค่าบริการอบรม  :    3,900.-บาท/ต่อท่าน   (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.thตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 15 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี(อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.co.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ