อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
SPJ01: Project Management Methodology and Practice (หลักการบริหารโครงการและการประยุกต์ใช้งาน)

SPJ01: Project Management Methodology and Practice (หลักการบริหารโครงการและการประยุกต์ใช้งาน)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) 
 • ลักษณะเฉพาะของงานโครงการ (Characteristics of Project)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ (Key Factors to Project Success)

- การริเริ่มโครงการและกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Initiation and Project Objective) 

 • การร่างข้อเสนอโครงการ (Project Charter)
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ และการวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ

- กระบวนการวางแผนโครงการ (Project Planning) 

 • การวางแผนขอบเขตงานโครงการโดยใช้โครงสร้างงาน (Project Scope Planning using WBS)
 • การวางแผนด้านระยะเวลาโครงการโดยใช้ วิธีสายงานวิกฤติ และ แกนต์ชาร์ท (Project Scheduling using Critical Path Method and Gantt Chart)
 • การวางแผนงบประมาณและทรัพยากรโครงการ (Project Cost and Resource Planning)

- การดำเนินงานโครงการและการติดตามโครงการ (Project Execution and Control)

 • การติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Project S-Curve and Earn Value Management)
 • การปิดโครงการและการประเมินผลโครงการ (Project Closing and Evaluation)
 • การตรวจรับงานโครงการ (Project Inspection and Audit)

- การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)

 • มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ คู่มือในการบริหารโครงการ(PMBOK® Guide, Sixth Edition) และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการบริหารโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

- ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรในลักษณะงานโครงการ

- ผู้บริหารในองค์กรที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ

- ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการบริหารโครงการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 • เข้าใจความหมายและหลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการ 
 • เข้าใจถึงขั้นตอนและกิจกรรมหลักในการบริหารโครงการ รวมถึงเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารโครงการ และสามารถนำความรู้เบื้องต้นไปต่อยอดเพื่อศึกษาเพิ่มเติมการบริหารโครงการในขั้นสูง
 • เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารโครงการและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการบริหารโครงการในระดับสากล

ข้อมูลอื่นๆ
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 2020 - เสาร์ที่ 19 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: วิทยากร: ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์ ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ.
 • ชื่อผู้ติดต่อ: ฉันทิสา วงศ์วาร
 • เบอร์มือถือ: 083 099-0328
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-470-9643
 • อีเมลล์: steco.edu@mail.kmutt.ac.th
 • เว็บไซต์: https://steco.kmutt.ac.th/executive-education-programs
 • Line Id: @334oxeyk

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ