อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q) อบรมออนไลน์ Zoom

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q) อบรมออนไลน์ Zoom

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

    การพัฒนาระดับความฉลาด (Quotient) ทุกด้านของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางการสร้างความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติ ทำให้บุคคลนั้นสร้างผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีในสังคม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 5Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อันส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วัตถุประสงค์ (Objective )

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง

2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 5Q

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

• พนักงาน

• หัวหน้างาน

• ผู้จัดการ

• บุคคลทั่วไป

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

• การบรรยาย 30%

• กิจกรรมฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 70%

• กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

• 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด

3 ชม. การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน

• การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

• หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

• เรียนรู้การใช้ 5Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- IQ (Intelligent Quotient)

- EQ (Emotional Quotient)

- MQ (Moral Quotient)

- SQ (Spiritual Quotient)

- CQ (Creativity Quotient)

Workshop1 เปิดหู เปิดตา เปิดใจ

Workshop2 ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

Workshop3 กิจกรรมทำลายกำแพงพิชิต 5Q

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรมตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 26 ม.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. ออนไลน์

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ