อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-2019 นายจ้าง ผู้บริหาร HR บริหารจัดการและรับมืออย่างไร

สัมมนา Online : เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-2019 นายจ้าง ผู้บริหาร HR บริหารจัดการและรับมืออย่างไร

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

    1. เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานHR มีความรู้-มีความเข้าใจในกรณีได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจอันเกิดจากปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดและเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องปิดงานพนักงานเป็นบางแผนกหรือบางส่วนต้องแจ้งลูกจ้าง-ต้องแจ้งหน่วยงานภาครัฐและต้องดำเนินการอย่างไร...

    2. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปบริหาร-จัดการ ในกรณีนายจ้างมีนโยบายลดค่าจ้าง-ลดสวัสดิการและส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวันทำงาน-เปลี่ยนแปลงวันหยุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าจ้างเพื่อให้องค์กรประคองการประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

    3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในกรณีองค์กรได้รับผลกระทบในระยะยาวหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องลดอัตรากำลังพลลงหรือเลิกจ้างพนักงานและเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องสิทธิภายหลังได้-นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าชดเชย-ต้องออกหนังสือเลิกจ้างและระบุเหตุผลไว้ในหนังสือเลิกจ้างอย่างไร...

เนื้อหาการอบรม

    1. กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 และมีนโยบาย ลดค่าจ้าง-ลดวันทำงานของพนักงานลงเป็นการชั่วคราว ต้องดำเนินการอย่างอะไร..?

    2. นายจ้างมีนโยบายปิดงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว มีระยะเวลา 30 หรือ 60 วัน โดยจ่ายค่าจ้างให้พนักงานร้อยละ 75 ต้องให้เหตุผลและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไร..?

    3. นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงาน 30 วันจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ 75 ในกรณีลูกจ้างมาทำงานเป็นบางวันหรือทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติหรือมาทำงานในวันหยุด ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

    4. สัปดาห์หนึ่งมีวันทำงาน 5 วัน มีวันหยุดคือ เสาร์-อาทิตย์ อยากให้พนักงานทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นการชั่วคราวโดยให้หยุดเพิ่มอีก 2 วัน คือ พฤหัสบดี-ศุกร์ ทำได้ไหม เพราะไร..?

    5. ในระหว่างนายจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง-เปลี่ยนเวลาทำงาน หรืองดการจ่ายสวัสดิการเป็นการชั่วคราวที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันต้องแจ้งหน่วยงานภาครัฐหรือไม่..เพราะอะไร..?

    6. กรณีภาครัฐกักตัวลูกจ้างเพื่อเฝ้าดูอาการหรือรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 นายจ้างต้องทำอย่างไร..? ต้องเยียวยาลูกจ้างอย่างไร.? ลูกจ้างต้องลางานอย่างไร.? ลูกจ้างจะได้รับการว่างงานหรือไม่เพราะอะไร.?

    7. ก่อนปฏิบัติงานลูกจ้างมีอาการคล้ายติดเชื้อโควิด-19 สอบถามเบื้องต้นพบว่าไปอยู่กับกลุ่มคนหมู่มากที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ-นายจ้างไม่อยากให้ทำงาน ให้หยุดงานเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน นายจ้างต้องทำอย่างไร..? ต้องแจ้งภาครัฐหรือไม่..? ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง..?

    8. กรณีลูกจ้างต่างด้าว-ลาว-กัมพูชา-พม่า ถูกภาครัฐกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการติดเชื้อโควิด-19 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง นายจ้างต้องทำอย่างไร..?

    9. กรณีส่งข้อความโพสต์ลงทางเฟสบุ๊ค-ทางไลน์ มีข้อความเก่าๆ ว่าเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 โดยเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เพื่อนร่วมงานได้รับความเสียหายและลูกจ้างยังกล่าวให้ร้าย-ด่าทอ บริษัทฯ ต่างๆ นานา ว่าบกพร่องในการบริหาร-จัดการการป้องกันโรคโควิดระบาด ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?

    10. นายจ้างมีความจำเป็นต้องยุบหน่วยงานตามสาขาต่างๆ จึงมีคำสั่งย้ายพนักงานเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่ ต้องเพิ่มสวัสดิการอย่างไร...หรือลูกจ้างไม่ประสงค์ย้ายตามขอลาออกลูกจ้างต้องแจ้งหรือนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างไร.?

    11. นายจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นระยะยาวหลายเดือนและลูกจ้างมีเจตนาอยากช่วยเหลือนายจ้าง จึงขอลากิจเป็นเวลา 60 วัน โดยไม่ขอรับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิ การว่างงานหรือการขาดรายได้ไหม-การนำส่งเงินของนายจ้าง-ลูกจ้างต่อประกันสังคมต้องส่งอย่างไร.? เพราะลูกจ้างไม่มีรายได้

    12. นายจ้างมีความจำเป็นต้องปิดกิจการเพื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่สาเหตุจากการประคององค์กรต่อไปไม่ไหว กรณีลูกจ้างประสงค์ขอลาออกลูกจ้างต้องแจ้ง-นายจ้างต้องจ่ายอย่างไร...หรือลูกจ้างบางส่วนทำงานกับนายจ้างใหม่จะได้รับสิทธิอย่างไร... กรณีนายจ้างใหม่แก้ไขข้อบังคับฯ-แก้ไขระเบียบขึ้นมาใหม่กรณีลูกจ้างไม่เห็นด้วยต้องทำอย่างไร..?

    13. กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นระยาวหลายเดือนจึงมีนโยบายเลิกจ้างหนักงานหรือปิดกิจการนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือเงินอื่นๆ อย่างไร..?

    14. กรณีเกิดผลกระทบเป็นระยะยาวนายจ้างได้ประคององค์กรและได้จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง ร้อยละ 75 มาตลอด นายจ้างจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอะไรบ้าง.?

    15. ไม่มีงาน-ไม่มีรายได้ มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯรับเหมา เอ๊าซอต (ก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง) นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายหรือดำเนินการอย่างไร..?

    16. ไม่มีงาน-ไม่มีรายได้ มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างที่มีระยะเวลากำหนดการจ้างแน่นอน (เลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง) เช่นที่ปรึกษาด้านแรงงาน-ที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิต-ที่ปรึกษาด้านการตลาด นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?

    17. เลิกจ้างพนักงานเพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นายจ้างได้จ่ายค่าจ้าง-ค่าชดเชย-ตามอายุงานตามกฎหมายไปแล้ว กรณีลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้อง เอาค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนายจ้างต้องทำอย่างไร...ลูกจ้างมีสิทธิได้รับสิทธิ-ได้รับตามฟ้องหรือไม่ เพราะเหตุใด..?

    18. กรณีมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิดจะให้เกษียณงานก่อนกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับในการทำงานเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานหรือเรียกร้องค่าใดๆ ภายหลัง นายจ้างจะให้ออกโดยวิธีใด..?

    19. กรณีมีลูกจ้างมีพฤติกรรมมาทำงานสายบ่อยๆ หรือมีประวัติลาหยุดงานมาก นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานหรือเรียกร้องค่าใดๆ ภายหลัง นายจ้างต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและออกหนังสือเลิกจ้างอย่างไร..?

    20. กรณีลูกจ้างลาออกจากงาน จู่ๆ ก็ฟ้องนายจ้างเพื่อเรียกร้องค่าบอกกล่าว-ค่าชดเชย-ค่าเสียหาย จากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ซึ่งคำฟ้องลูกจ้างได้บรรยายฟ้องว่าถูกบีบบังคับให้ลาออกลูกจ้างมีสิทธิได้ตามฟ้องหรือไม่ เพราะอะไร..?

    21. กรณีลูกจ้างลาออกวันต่อมาไม่มาทำงานหายไปเลย อยู่ไม่ครบ 30 วัน ตามสัญญาจ้าง-ตามข้อบังคับฯ ลูกจ้างมีความผิดอย่างไร...จะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้าง อะไรบ้าง..?

    22. กรณีลูกจ้างออกจากงานไม่คืนทรัพย์สินของนายจ้างตามคำสั่ง เช่น รถยนต์-โน๊ตบุ๊ค-หรือไม่ชำระหนี้สินต่อบริษัทฯ นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือเงินอื่นๆให้ได้ไหม เพราะอะไร...?

    23. ลูกจ้างลาออก-นายจ้างเลิกจ้าง-นายจ้างปลดออก-ไล่ออก นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง-เงินประกันการทำงานเมื่อใด-กรณีจ่ายเกินกำหนดจะต้องเสียดอกเบี้ยหรือจ่ายเงินเพิ่มอัตราเท่าใด..?

    24. ลูกจ้างลาออก-นายจ้างเลิกจ้าง-นายจ้างปลดออก-ไล่ออก จะได้รับสิทธิลากิจได้ค่าจ้าง-ลาพักผ่อนประจำปี-หรือวันลาพักผ่อนสะสมอย่างไร..?

    25. ลูกจ้างลาออก-นายจ้างเลิกจ้าง-นายจ้างปลดออก-ไล่ออก จะได้รับสิทธิประกันการว่างงานต่อสำนักประกันสังคมในอัตราต่างกันอย่างไร...ในช่วงภาครัฐแก้ปัญหาโควิด- 19 ลูกจ้างได้รับสิทธิการว่างงานเพิ่มมีกรณีใดบ้าง..?

· ถาม - ตอบ - แนะนำ

· ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหารงานระดับจัดการ - HR

· ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

กำหนดการ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 3 ก.พ. 2021 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2101-0136
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 94
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha