อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
KPIs in Practice (ภาคปฏิบัติ)

KPIs in Practice (ภาคปฏิบัติ)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

หากการปฏิบัติงานไปในแต่ละวันโดยไม่มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือวัดผลการดำเนินงานขององค์กรเลย เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าผลของงานนั้นๆทำไปได้มากหรือน้อยเพียงใด การเติบโตของรายได้ของบริษัท การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของลูกค้า ประสิทธิภาพการบริหารภายในเป็นอย่างไร เช่น การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งการเรียนรู้และการเติบโตของพนักงานในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจเพียงใด

 KPIs (Key Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่กำหนดตัวชี้วัดความสำคัญของงานเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นองค์ประกอบที่นำไปใช้ร่วมกับ Balance Scorecard (BSC) โดยมีการกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ระบบบริหารงานตามเป้าหมาย KPIs

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ KPIs ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรสู่การกำหนดตัวชี้วัดงานหลักของแต่ละหน่วยงาน (KPI)

4. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในการนำ KPI สู่การปฏิบัติงานได้จริง (Action Plan)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

• หัวหน้างาน , ผู้จัดการ , HR ขององค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 25 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

เนื้อหาการบรรยาย

• ทบทวนเป้าหมายองค์กร

• ความหมายความสำคัญของระบบ Competency

• การเชื่อมโยงการนำ Competency ไปใช้ในฟังก์ชั่นงานต่างๆในองค์กร

• KPI คืออะไร

• ตัวชี้วัดต้อง SMART

• การสร้างความเชื่อใจไว้วางใจ (Rapport Building for Coach)

• Workshop 1: Trust the Process by Point of You

Pause-หยุดคิด มีสติ

Expand-ขยายมุมมอง

Focus- มุ่งมั่น ชัดเจน

Doing-ลงมือทำอย่างตั้งใจ

• เทคนิคการกำหนด KPI

o ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs)

o ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs)

o ตัวชี้วัดระดับตำแหน่งงาน (Position KPIs)

• การจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตัวชี้วัด

• KPI กับ PMS กับการบริหารผลงาน

• KPIs กับการนำไปใช้กับ Balance Scorecard (BSC)

• Workshop 2: การนำ KPI ไปสู่ระดับองค์กร,ระดับหน่วยงาน,ระดับตำแหน่งงาน

รูปแบบการเรียนรู้

• การบรรยาย การโค้ชชิ่งแบบ Small Group Coaching (มี Pre-Test ,Post-Test)ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 11 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha