อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การบริหารการจัดการ Supply Chain Management พื้นฐานที่มีผลต่อการทำกำไร

การบริหารการจัดการ Supply Chain Management พื้นฐานที่มีผลต่อการทำกำไร

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการบริหารการจัดการนอกจากการบริหารการจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอีกระดับหนึ่ง คือ การบริหารการจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะต้องบริหารการจัดการ Logistics ทั้งภายใน และภายนอกให้มีต้นทุนที่ต่ำสุด ซึ่งฝ่ายบริหารและบุคลากรที่ดูแลห่วงโซ่อุปทาน จำเป็นต้องเข้าใจแต่ละหน้าที่ในแต่ละส่วนงานที่จะต้องให้เกิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ (Objective )

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความหมายของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

2. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

3. เพื่อเกิดความเข้าใจในแต่ละหน้าที่ในห่วงโซ่อุปทาน

4. เพื่อให้สามารถบริหารการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เกิดมีประสิทธิภาพ

แนวทางการอบรม 50% บรรยาย 50% Workshop and Group Coaching

จำนวนและประเภทผู้เข้าอบรม ระดับ Officer Supervisor และผู้บริหารระดับต้น

รายละเอียดการดำเนิน 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. การสร้างกรอบ Growth Mind Set

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ของกรอบความคิดในการแนวทางการบริหารการจัดการแบบความเป็นเจ้าของ

2. ความหมายของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายพื้นฐานของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ในส่วนงานนั้นให้เกิดประโยชน์ทางด้านต้นทุน

3. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน มีผลต่อผลประกอบการอย่างไร

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และทราบผลกระทบจากการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ว่ามีผลกระทบต่อรายการอะไรบ้างในงบกำไรขาดทุน ซึ่งส่งผลต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิของบริษัท

4. กระบวนการการทำงานของ ห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจในพื้นฐานของการทำงานและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานภายในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งก่อผลเป็นทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ต่อการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. กิจกรรมการบริหารต้นน้ำ เพื่อการตอบสนองลูกค้า (Efficient Consumer Response, ECR)

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจการบริหารการจัดการต้นน้ำเพื่อการตอบสนองลูกค้าได้ดีอย่างไร ต้องมีเครื่องมือช่วยในการบริหารให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างไร ทั้งในด้านการบริหารสินค้าคงคลังและการบริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ขาย โปรแกรมการเติมเต็มต่อเนื่อง เป็นต้น

6. ระบบศูนย์ขนส่งสินค้า

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจในในระบบการบริหารการจัดการการศูนย์ขนส่งสินค้า เครื่องมือที่ใช้ เพื่อให้การบริหารการจัดการมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนที่ยอมรับได้

7. การขนส่งสินค้า

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเภทของการขนส่ง สอดคล้องกับประเภทสินค้า และประเภทของลูกค้าที่ต้องบริการตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 23 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha